Tariff- og fagdag museer

Velkommen til en innholdsrik dag. Få relevant påfyll og viktige oppdateringer. Sees vi?

Vi har et variert og spennende program med to fokusområder denne dagen:

 • Tariff og arbeidsgiverforhold kl. 10.40-14.00
 • Museumspolitikk kl. 14.15-16.00

Vel møtt!

Program

 • : Registrering, kaffe, frukt og bakst

 • : Velkommen

  Ved Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

 • : Handlingsrommet i arbeidstid og lønn

  Arbeidsgivers muligheter og begrensninger mht. til arbeidsavtaler, tariffavtaler og lovverk. Ved Heidi Jensen, seniorrådgiver i Virke.

  Lovverket, tariffavtalene, arbeidsavtalene og lokal innarbeidet praksis setter på hver sine områder rammene med muligheter og begrensninger for arbeidsgiver. Heidi hjelper oss med å rydde i begrepene, de respektive rammene, og tydeliggjøre de handlingsrommene arbeidsgiver har til rådighet.

 • : Lunsj

 • : Hovedtariffoppgjøret 2020

  Ved Trond Teisberg, forhandlingssjef Tariff i Virke.

  I 2020 er det igjen hovedtariffoppgjør. I tillegg til Virkes forhandlingsteam, er museene representert i forhandlingene gjennom forhandlingsutvalget bestående av to representanter fra feltet. Nytt av i år er at vi i tillegg har nedsatt en bredere ressursgruppe fra feltet som har bidratt med innspill og mer bakgrunn om hva man ønsker å sette fokus på i forhandlingene. Trond vil informere om dette arbeidet, og gjennomgå prosessen videre.

 • : Pause

 • : Kulturdepartementets pågående arbeid med museumspolitikk

  Ved Knut Aastad Bråten, statssekretær i Kulturdepartementet.

  Statusoppdatering fra arbeidet med museumsmeldingen. Hva kan kulturdepartementet fortelle oss om fokuset, innholdet, innspillene som er kommet inn, arbeidet videre med meldingen, mulige tiltak og lansering. Og vil det komme en lovet museumslov i kjølvannet?   

 • : Spørsmål og innspill fra salen

 • : Strategi for kultur og reiseliv

  Norge som attraktiv kulturdestinasjon – hva er veien videre?

  Ved Elisabeth Fjørtoft og Margrethe Bergmål, seniorrådgivere i Kulturdepartementet.

  Kulturdepartementet og næringsdepartement lanserte i 2019 en felles strategi for kultur og reiseliv – «Norge som attraktiv kulturdestinasjon». Elisabeth Fjørtoft, seniorrådgiver i Kulturdepartementet og Margrethe Bergmål, seniorrådgiver i Næringsdepartementet forteller om strategien og tiltakene som er lansert.  De vil og informere om hvordan strategien vil følges opp i tiden fremover og gi oss en oversikt over hvem som har ansvaret for gjennomføringen av de forskjellige tiltakene.

 • : Spørsmål og innspill fra salen

 • : Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

  Ved Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører og styreleder i bransjestyret for Virke kultur.

  Sektoren ønsker selv å ta eierskap til det grønne skiftet og være med på å utvikle veikartet og identifisere effektive tiltak og grep for en mer bærekraftig drift. FN har 17 bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050. Veikartet skal bidra til måloppnåelsen, men avgrenses til å gjelde noen utvalgte mål hvor kunst- og kultursektoren har mest å bidra med. Å redusere klimaavtrykket skal være en overordnet del av prosjektet. Det grønne veikartet vil gi en overordnet status, komme med konkrete målsettinger og forslag til tiltak for å redusere klimaavtrykket. Arbeidet med veikartet vil pågå i hele 2020 og skal etter planen lanseres januar 2021.

 • : Takk for i dag

Kontakt