Arbeidsinnvandring

23 treff på "Arbeidsinnvandring"

 1. Speed-date ny arbeidskraft

  Speed-date ny arbeidskraft I 2016 tror UDI det kan komme opp mot 60 000 nye asylsøkere til Norge. Arbeid er helt avgjørende for integreringen. Da trenger vi gode arbeidsplasser som

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/speed-date-ny-arbeidskraft/
 2. Fortsatt allmenngjøring turbil.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fortsatt-allmenngjoring-turbil.pdf
 3. Fortsatt allmenngjøring godstransport.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fortsatt-allmenngjoring-godstransport.pdf
 4. Tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett fagforeninger (docx)

  Deres ref: 12/3788-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft. Virke støtter ikke departementets

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/tiltak-mot-ulovlig-innleie-av-arbeidskraft---soksmalsrett-fagforeninger.docx
 5. Rapportering av utenlandske arbeidstakere.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/rapportering-av-utenlandske-arbeidstakere.pdf
 6. Forskrift om innleie fra bemanningsforetak (docx)

  Deres ref: 12/3260-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat av 25. oktober 2012. Virke støtter i all hovedsak forslagene fra departementet,

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrift-om-innleie-fra-bemanningsforetak.docx
 7. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fra 1. juli 2013 skal offentlige oppdragsgivere kreve at ansatte hos leverandører og underleverandører har norske lønns- og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/lonns--og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter/
 8. Betale arbeidsgiveravgift til utlandet?

  Jus på en onsdag Betale arbeidsgiveravgift til utlandet? Mange arbeidsgivere blir overrasket når de oppdager at arbeidsgiveravgiften skal betales til andre lands myndigheter og at nivået

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/betale-arbeidsgiveravgift-til-utlandet/
 9. Forslag om ny forskrift om ID-kort.DOCX (docx)

  Deres ref: 200904045-/MNHOslo, Vår re:/ Det vises til høringsnotat med forslag til ny forskrift om id–kort datert 8. mars 2010 med svarfrist 8. juni d.å. Renholdsbransjen i HSH

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-om-ny-forskrift-om-id-kort.docx
 10. Arbeids- og sosialkomiteens høring om statsbudsjettet for 2015 (pdf)

  14-33086 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 16.10.2014 Sak Notat til Arbeids- og sosialkomiteens høring om statsbudsjettet for 2015 Hovedorganisasjonen

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/arbeids--og-sosialkomiteens-horing-om-statsbudsjettet-for-2015.pdf
 11. Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (docx)

  Deres ref: 12/2296Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til departementets høringsbrev av 19. juni 2012 om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring. 1. Endringer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-utlendingsregelverket-om-arbeidsinnvandring.docx
 12. Utenlandske sesongarbeidere

  Utenlandske sesongarbeidere Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg? Alle utenlandske statsborgere må møte personlig på et av 42 utvalgte skattekontor til ID-kontroll

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/utenlandske-sesongarbeidere-/
 13. - Forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, samt hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr (docx)

  Deres ref: 11/5578Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat av 21. desember 2011. Departementet foreslår at Arbeidstilsynet skal gis hjemmel

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forslag-om-tilsyn-med-forskrift-om-lonns--og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter-samt-hjemmel-til-a-ilegge-overtredelses.docx
 14. Utvidet adgang midlertidige arbeidstillatelse (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/utvidet-adgang-midlertidige-arbeidstillatelse.pdf
 15. Arbeidsinnvandring og sosial dumping

  Arbeidsinnvandring og sosial dumping En stor del av veksten i arbeidsstyrken skjer gjennom innvandring, og de siste årene har innvandringen vært betydelig. Etter at EU utvidet mot øst

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsinnvandring-og-sosial-dumping/
 16. Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Jus på en onsdag - ​Fakta om bestillers informasjon- og påseplikt Ta ansvar - motvirk sosial dumping Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ta-ansvar---motvirk-sosial-dumping/
 17. Stortingsmelding om integrering (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/stortingsmelding-om-integrering.pdf
 18. Fortsatt allmenngjøring for tariffavtale for renhold.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fortsatt-allmenngjoring-for-tariffavtale-for-renhold.pdf
 19. Om arbeidsinnvandring

  Om arbeidsinnvandring Mange bransjer og virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sitt arbeidskraftsbehov. Det gjelder et komplisert regelverk for arbeidsinnvandring, og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/om-arbeidsinnvandring/
 20. NOU 2011:7 Velferds- og migrasjonsutvalget (pdf)

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. (BLD) Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Oslo, 14.09.2011 Vår ref: Gry Myklebust/ 11-18986 Høring - NOU 2011:7 Velferds- og

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/nou-2011-7-velferds--og-migrasjonsutvalget.pdf
 21. Mangfold som konkurransefortrinn

  Mangfold som konkurransefortrinn ​ UDI anslår at det vil komme rundt 70 000 flyktninger i 2015/2016. Viktigst for integrering er deltakelse i arbeidslivet. Samtidig står det mange unge

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/mangfold-som-konkurransefortrinn/