Arbeidsmiljø

118 treff på "Arbeidsmiljø"

 1. Notat til arbeids – og sosialkomiteen om Meld. St. 29 (docx)

  Notat til arbeids – og sosialkomiteen om Meld.St. 29 (2010-2011)Fra Hovedorganisasjonen Virke ( Virke vil i forkant av komitéhøringen oversende et mer utfyllende notat med våre kommentarer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-arbeids--og-sosialkomiteen-om-meld-st-29.docx
 2. Notat til arbeids- og sosialkomiteen (pdf)

  12-10168 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 10.04.2012 Sak Notat til arbeids- og sosialkomiteen - høring 13. april 2012 I Prop. 69 S (2011–2012)

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-arbeids-og-sosialkomiteen_13april-2012-del-1.pdf
 3. Tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett fagforeninger (docx)

  Deres ref: 12/3788-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft. Virke støtter ikke departementets

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/tiltak-mot-ulovlig-innleie-av-arbeidskraft---soksmalsrett-fagforeninger.docx
 4. Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk

  Arbeidsmiljøloven Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk Virke er glad for regjeringens forslag om midlertidig ansettelse, men mener de begrensningene som foreslås

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/nodvendige-endringer-men-unodvendig-komplisert-regelverk/
 5. - Ikke godt nok, sier Virke

  Arbeidsmiljøloven - Ikke godt nok, sier Virke - Norge står overfor store omstillingsutfordringer framover. Det må rammene for arbeidslivet ta inn over seg. Virke er derfor glad for

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--ikke-godt-nok-sier-virke/
 6. Felles brev fra arbeidslivets parter til BLD (docx)

  Deres ref: 12/7597Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Virke

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/felles-brev-fra-arbeidslivets-parter-til-bld.docx
 7. Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015 Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-arbeids--og-sosialdepartementets-budsjett-for-2015/

Vis flere