Arbeidsmiljø

85 treff på "Arbeidsmiljø"

 1. Felles brev fra arbeidslivets parter til BLD (docx)

  Deres ref: 12/7597Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Virke

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/felles-brev-fra-arbeidslivets-parter-til-bld.docx
 2. Tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett fagforeninger (docx)

  Deres ref: 12/3788-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft. Virke støtter ikke departementets

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/tiltak-mot-ulovlig-innleie-av-arbeidskraft---soksmalsrett-fagforeninger.docx
 3. Implementering av vikarbyrådirektivet (pdf)

  Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/implementering-av-vikarbyradirektivet-13122010.pdf
 4. Notat til arbeids – og sosialkomiteen om Meld. St. 29 (docx)

  Notat til arbeids – og sosialkomiteen om Meld.St. 29 (2010-2011)Fra Hovedorganisasjonen Virke ( Virke vil i forkant av komitéhøringen oversende et mer utfyllende notat med våre kommentarer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-arbeids--og-sosialkomiteen-om-meld-st-29.docx
 5. Notat til arbeids- og sosialkomiteen (pdf)

  12-10168 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 10.04.2012 Sak Notat til arbeids- og sosialkomiteen - høring 13. april 2012 I Prop. 69 S (2011–2012)

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-arbeids-og-sosialkomiteen_13april-2012-del-1.pdf
 6. Forskrift om innleie fra bemanningsforetak (docx)

  Deres ref: 12/3260-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat av 25. oktober 2012. Virke støtter i all hovedsak forslagene fra departementet,

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/forskrift-om-innleie-fra-bemanningsforetak.docx
 7. Lovforslag om rett til lønn under ammefri (docx)

  Deres ref: 12/3213Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til departementets høringsbrev og høringsnotat av 11. juni 2012 om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri.

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/lovforslag-om-rett-til-lonn-under-ammefri.docx
 8. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (pdf)

  Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse,

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/verneombud-og-arbeidsmiljoutvalg.pdf
 9. Arbeid av barn og unge

  Jus på onsdag Arbeid av barn og unge Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeid-av-barn-og-unge/
 10. Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon?

  Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/det-vanlige-er-at-far-tar-ut-fedrekvoten-direkte-etter-at-mor-er-ferdig-med-sin-foreldrepermisjon.-men-hva-skjer-dersom-far-vil-utsette-fedrekvoten-og-ta-den-forst-6-maneder-etter-at-mor-er-ferdig-med-sin-foreldrepermisjon/
 11. Hvordan lykkes med HR og personalledelse?

  Jus på en onsdag Hvordan lykkes med HR og personalledelse? Med gode HR-relaterte rutiner vil du som arbeidsgiver lettere kunne unngå konfliktsituasjoner. Vi gir deg tipsene. Langtidsplanlegging

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-lykkes-med-hr-og-personalledelse/
 12. HMS på 1-2-3!

  Jus på en onsdag HMS på 1-2-3! ​ Arbeidsmiljøloven er en forebyggende lov som blant annet skal sikre arbeidstakerne et helsefremmende arbeidsmiljø, en meningsfylt arbeidssituasjon,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hms-pa-1-2-3/
 13. For varmt på jobb – kan jeg gå hjem?

  For varmt på jobb – kan jeg gå hjem? Mange nyter for tiden solfylte og varme dager, i hvert fall i deler av landet. Noen vil også oppleve at det blir ulidelig varmt på jobben.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/for-varmt-pa-jobb--kan-jeg-ga-hjem/
 14. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 15. Mer fleksible arbeidstidsregler

  Jus på en onsdag Mer fleksible arbeidstidsregler Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli i år.  Blant annet gjøres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/mer-fleksible-arbeidstidsregler/
 16. Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

  Jus på en onsdag Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser ​ Fra 1. juli 2015 foretas det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.   Bl.a. vil eldre arbeidstakere fra

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/endringer-i-arbeidsmiljolovens-aldersbestemmelser/
 17. Hva er god nok dokumentasjon på at jeg har gjennomført HMS-opplæring?

  Hva er god nok dokumentasjon på at jeg har gjennomført HMS-opplæring? Kursbevis fra Virkes kurs er god nok dokumentasjon. Kursbevis fra andre kursholdere vil også være god

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-god-nok-dokumentasjon-pa-at-jeg-har-gjennomfort-hms-opplaring/
 18. Retningslinjer for fjernarbeid (pdf)

  Tlf: +47 22 54 17 00 | Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo | PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway www.virke.no Praktisering av fjernarbeid, eksempelvis hjemmekontor, blir stadig mer vanlig. I 2002

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/retningslinjerforfjernarbeid.pdf
 19. Arbeids- og sosialkomiteens høring om statsbudsjettet for 2015 (pdf)

  14-33086 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 16.10.2014 Sak Notat til Arbeids- og sosialkomiteens høring om statsbudsjettet for 2015 Hovedorganisasjonen

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/arbeids--og-sosialkomiteens-horing-om-statsbudsjettet-for-2015.pdf
 20. Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (docx)

  Deres ref: 12/2296Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til departementets høringsbrev av 19. juni 2012 om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring. 1. Endringer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/endringer-i-utlendingsregelverket-om-arbeidsinnvandring.docx
 21. Hva er målsettingen med HMS-opplæringen?

  Hva er målsettingen med HMS-opplæringen? Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan et skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-malsettingen-med-hms-opplaringen/
 22. Arbeidsmiljølovens aldersgrenser (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/arbeidsmiljolovens-aldersgrenser.pdf
 23. Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS-opplæring?

  Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS-opplæring? Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-konsekvensen-av-a-ikke-gjennomfore-hms-opplaring/
 24. Nei - butikkansatte har ikke nødvendigvis rett til databriller

  Nei, NRK, butikkansatte har ikke nødvendigvis rett til databriller En nyhetssak fra Frifagbevegelse, gjengitt i NRK og andre medier gir inntrykk av at butikkansatte har fått automatisk

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nei---butikkansatte-har-ikke-nodvendigvis-rett-til-databriller/
 25. Alt om arbeidsmiljøloven

  Alt om arbeidsmiljøloven Den 1. juli 2015 trådte mange endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Få oversikt over endringene her.

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/alt-om-arbeidsmiljoloven/
 26. Må alle ansatte få hev og senk pult?

  Jus på en onsdag Må alle ansatte få hev og senk pult? God ergonomi bidrar til trivsel på arbeidsplassen, og arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til det fysiske arbeidsmiljøet.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ma-alle-ansatte-fa-hev-og-senk-pult/

Vis flere