Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene for ansatte i en virksomhet. Loven har som formål å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, samt å legge til rette for et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø. Det er en juridisk plikt for virksomheter å overholde loven.

Følger du arbeidsmiljøloven, vil du:

 • Sikre ansattes helse, sikkerthet og trivsel på arbeidsplassen
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø som bidrar til økt produktivitet, lavere sykefravær og bedre omdømme for virksomheten

Bryter du arbeidsmiljøloven, risikerer du:

 • Sanksjoner og bøter
 • Tap av tillit blant ansatte og i samfunnet generelt

Gunn Kristin forklarer de tre viktigste lovendringene

Som gjelder fra 1. juli 2024

Dette må du gjøre fra 1. juli 2024

Fra 1. juli i år gjøres det endringer i arbeidsmiljøloven som du som arbeidsgiver bør kjenne til. Bakgrunnen for endringene er å gjennomføre EUs arbeidsrådsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Endringene innebærer blant annet at arbeidsavtaler som inngås fra 1. juli i år, må inneholde flere opplysninger enn i dag. Det er ikke noe krav om at dere må oppdatere allerede inngåtte arbeidsavtaler, med mindre arbeidstaker ber om det. Vi har laget nye ansettelsesavtalemaler som oppfyller de nye kravene i arbeidsmiljøloven.

Abonnenter av Arbeidsgiverguiden kan laste ned maler her

De viktigste lovendringene

 • Listen over forhold det skal informeres om i arbeidsavtalen utvides

  Fra 1. juli må arbeidsavtalen, i tillegg til det som følger av dagens regler, inneholde opplysninger om følgende:

  1. De ulike lønnselementene, herunder f.eks. ubekvemstillegg, skifttillegg etc.
  2. Hvis daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal dette opplyses om
  3. Ordninger for vaktendringer
  4. Ordninger for overtid og merarbeid samt betaling for slikt arbeid
  5. Angivelse av arbeidssted hvor arbeidsstedet ikke er fast
  6. Fremgangsmåten ved oppsigelse og avskjed (ikke de materielle vilkårene)
  7. Arbeidstakers eventuelle rett til kompetanseheving
  8. Arbeidstakers eventuelle rett til betalt fravær utover ferie etter ferieloven
  9. Arbeidstakers rett til sosiale ytelser i regi av arbeidsgiver, herunder pensjon, forsikring, sykelønn etc.
  10. Angivelse av innleiers identitet

  Utvidelsen av forhold det skal informeres om, tar ikke sikte på å trekke opp grensene for styringsretten eller endre de grensene som gjelder i dag. Formålet med endringene er å forbedre arbeidstakers rett til informasjon om de vesentlige punktene i arbeidsforholdet.

  Arbeidsgivere må derfor være bevisste på hva som er administrative bestemmelser med endringsadgang og hva som er individuelle avtalevilkår i arbeidsavtalen.

 • Fristen for når arbeidsavtalen skal foreligge og endringer skal inntas kortes ned

  Arbeidsavtalen skal foreligge snarest mulig og senest 7 dager etter at arbeidstaker tiltrådte stillingen.

  Endringer i arbeidsavtalen skal inntas tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft.

 • Endringer i prøvetidens lengde ved midlertidig ansettelse og reansettelse

  Ved midlertidig ansettelse, kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Videre kan det ikke avtales prøvetid ved ny midlertidig ansettelse, hvis arbeidstaker fortsetter i samme eller vesentlig likeartet stilling.

  Ved fast ansettelse etter midlertidig ansettelse, kan det kun avtales prøvetid hvis og i den grad tidligere ansettelsestid og ny prøvetid ikke overstiger 6 måneder.

 • Plikt til, på arbeidstakers forespørsel, å gi skriftlig begrunnelse for deltid og midlertidig ansettelse

  Hvis en midlertidig eller deltidsansatt arbeidstaker ber om det, har arbeidsgiver plikt til å gi skriftlig begrunnelse for at arbeidstaker er ansatt midlertidig eller i deltidsstilling. Dette gjelder ikke hvis arbeidstaker har vært ansatt i mindre enn 6 måneder eller hvis det er gått mindre enn 6 måneder siden forrige forespørsel.

 • Presumsjon for fast ansettelse og stillingsomfang ved uklarhet fra arbeidsgivers side

  Hvis det ikke fremgår av arbeidsavtalen at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstaker er fast ansatt med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

  Hvis arbeidsavtalen ikke inneholder opplysninger om stillingens omfang/stillingsprosent i arbeidsavtalen, skal arbeidstakers påstand om stillingsprosent legges til grunn, med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

 • Endringer for utsendte arbeidstakere

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.