Gjennomføring av forhandlinger

En oppdragsgiver har rett til å forhandle om tilbudet dersom innkjøpet er under en viss størrelse og dersom de har gitt beskjed på forhånd. Regelverket pålegger også oppdragsgiveren enkelte plikter ved slike forhandlinger.

Hovedregelen for de største innkjøpene er at oppdragsgiver ikke har rett til å forhandle om tilbud. I de mindre innkjøpene er imidlertid utgangspunktet det motsatte: Oppdragsgiver kan forhandle om tilbudene, dersom oppdragsgiver har gitt beskjed om dette på forhånd.

I visse tilfeller har også oppdragsgiver rett til å forhandle ved de store innkjøpene. 

Oppdragsgivers plikter ved forhandlinger

Oppdragsgiver står i utgangspunktet fritt til å forhandle om alle sider ved tilbudet, og forhandlingene kan gjennomføres på alminnelig kommersielt vis for å sikre oppdragsgiver det beste tilbudet. Anskaffelsesregelverket pålegger imidlertid oppdragsgiver noen plikter ved forhandlingene:

  1. Oppdragsgiver plikter å informere tilbyder om vesentlige forhold ved tilbudet som kan bli avgjørende for tildelingen, og som tilbyder derfor bør vurdere å endre.
  2. Oppdragsgiver plikter å forberede seg tilstrekkelig godt, slik at oppdragsgiver kan oppfylle plikten etter pkt. 1.
  3. Oppdragsgiver kan ikke røpe eller gi informasjon som etter bearbeidelse kan røpe konkret innhold i andre tilbyderes tilbud.
  4. Oppdragsgiver må forholde seg til de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og forholdsmessighet.

Punkt fire innebærer en særlig plikt til å forholde seg til konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver kan ikke etterspørre eller vektlegge forhold som ikke fremstår som viktige i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver kan heller ikke spørre om eller akseptere vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget.

En endring er vesentlig dersom andre leverandører ville vært interessert i å levere tilbud, eller et annet tilbud, dersom muligheten for endringen var kjent på konkurransetidspunktet.