Terskelverdier og kontrakter

En offentlig innkjøper må følge regelverket i alle anskaffelser med en kontraktsverdi over 100 000. Men hva definerer en kontrakt?

Stat, kommune og fylkeskommune må følge regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg skal enkelte foretak, som f.eks. museer, også følge regelverket, dersom de er underlagt offentlig kontroll.

Regelverket gjelder imidlertid ikke for avtaler med verdi under kr 100 000 eksl. mva. For avtaler over kr 100 000 gjelder det ulike deler av regelverket avhengig av avtalens verdi.

Les mer om disse terskelverdiene her.

Det er særlig verdt å merke seg at alle kontrakter med en verdi over 1 300 000 skal kunngjøres i Doffin - den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

Hvordan beregne avtalens verdi?

For å avgjøre om en avtale er over eller under terskelverdiene, må oppdragsgiver beregne avtalens verdi. Ved denne beregningen må oppdragsgiver legge verdien i hele kontraktens varighet til grunn.

Dersom tilbyderen for eksempel skal yte en løpende månedlig tjeneste over to år, er det summen av alle månedlige betalinger som er avgjørende for avtalens verdi - ikke kostnaden pr. år eller pr. måned.

Der oppdragsgiver inngår en tidsubegrenset avtale er det ikke mulig å anslå den samlede totale verdien. I disse tilfellene utgjør kontraktsverdien den månedlige verdien multiplisert med 48. 

Flere separate avtaler med samme leverandør?

Vi får innimellom spørsmål om hvorvidt gjentatte kjøp fra samme leverandør er å anse som en samlet, eller flere separate, avtaler. Er det en samlet avtale, vil kontraktsverdien være høyere enn om det er separate avtaler.

Dersom kontraktsvilkårene er ulike fra kjøp til kjøp, taler mye for at det er separate kontrakter. Det er vanskelig å gi klare svar på disse spørsmålene. Det som imidlertid er klart, er at oppdragsgiver ikke kan dele opp kjøp (fra samme leverandør) hvis formålet er å komme under en terskelverdi. Gjentatte kjøp fra samme leverandør, til samme vilkår, vil derfor raskt bli ansett som en samlet kontrakt.

Dersom formålet med å dele opp kjøp for eksempel er å skape reell variasjon i hvem oppdragsgiver foretar innkjøp fra, eller å teste en potensiell leveranse, vil det imidlertid kunne være hensiktsmessig å dele opp kontraktene.

Dersom oppdragsgiver i disse tilfellene foretar flere enkeltstående kjøp fra delvis ulike leverandører, og til individuelt forhandlede vilkår hver gang, vil det kunne være snakk om enkeltstående kontrakter. 

Når oppdragsgiver inngår regelmessige vare- og tjenesteleveranser med samme leverandør, skal imidlertid kontraktsverdien beregnes ut fra den samlede verdien av lignende kontrakter for de 12 foregående månedene, evt. justert for antatte fremtidige endringer. 

Når reell kontraktsverdi blir høyere enn beregnet

Oppdragsgivers beregning av kontraktsverdien skal være forsvarlig på tidspunktet oppdragsgiver iverksetter en konkurranse, evt. foretar et direkte innkjøp. Dersom vurderingen var forsvarlig spiller det ingen rolle om kontraktsverdien senere viser seg å være høyere.