- Gjennomslag for Virkes krav om redusert kompensasjon

Publisert:

Stortingets arbeids og sosialkomite gikk tirsdag denne uken for å lovregulere konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Virke har fått viktige gjennomslag i denne saken der arbeidsgivers interesser i utgangspunktet ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til.

Virkes direktør for kunnskap og teknologi Alisdair Munro er spesielt fornøyd med at regjeringens opprinnelige krav om full lønn i karanteneperioden ikke blir innført. Samtidig er han skuffet over at man ikke sørger for en bedre lovregulering av kundeklausuler.

Det var tidligere i år at regjeringen la frem forslag om nye regler i arbeidsmiljøloven konkurranse- og kundeklausuler. Etter påtrykk fra Virke ble den opprinnelige stortingsbehandlingen av forslaget utsatt som følge av mangelfull utredning av flere sentrale forhold knyttet direkte til lovforslaget. Gjennom høsten har Virke drevet aktivt påvirkningsarbeid for å forbedre regjeringens opprinnelige forslag på områder av direkte betydning for arbeidsgivers interesser. Det er dette arbeidet som nå har resultert i politisk gjennomslag på viktige områder som er av stor betydning for alle berørte virksomheter innen kunnskaps- og teknologinæringen. Dette er de viktigste endringene sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag sett fra Virkes side:

  • Redusert krav til kompensasjon i karanteneperioden. Mens regjeringen opprinnelig foreslo full kompensasjon opp til 18 G, har Virke fått gjennomslag for at inntekter over 8G (720 000,-) ikke skal kompenseres mer enn 70 prosent. Den totale økonomiske byrden som kan pålegges arbeidsgiver reduseres med dette med 540 000,-.
  • Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen går dessuten inn for at man skal legge inn en ukes frist for redegjørelse for utøvelse av konkurranseklausulen ved avskjedigelse.
  • Slik lovforslaget nå foreligger, har man også inntatt en bestemmelse som gir mulighet for å avtale bortfall av konkurranseklausulen i karanteneperioden. Dette lå ikke inne i det opprinnelige lovforslaget.

Det var bred politisk enighet om lovreguleringen av konkurranseklausuler. I følge direktør Alisdair Munro gir dette politisk forutsigbarhet for næringslivet:

- Vi er svært fornøyd med at komiteen har redusert regjeringens forslag om full lønn i karanteneperioden. Vi er også tilfredse med at lovreguleringen av konkurranseklausuler er bredt politisk forankret blant både regjerings- og opposisjonspartiene. Dette medvirker til økt forutsigbarhet og redusert risiko for stadige endringer i lovverket ved et eventuelt regjeringsskifte, sier Munro.

Mindre fornøyd med reguleringen av kundeklausuler
Regjeringen har også fått flertall for å lovregulere kundeklausuler som del av arbeidmiljøloven. Denne typen avtaler benyttes fra arbeidsgivers side for å begrense arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Virke ønsket en lovregulering som i større grad tok hensyn til arbeidsgivers beskyttelsesbehov enn regjeringen og flertallet i arbeids- og sosialkomiteen til slutt gikk inn for:

- For våre medlemmer på kunnskap og teknologiområdet er det viktig å kunne beskytte seg mot at arbeidstakere drar med seg forretningsforbindelser og/eller samarbeidspartnere til nye virksomheter etter arbeidsforholdets opphør hos konkurrerende virksomhet. Vi ønsket derfor en lovregulering der man kunne snakke om kunder i et bredere perspektiv enn det regjeringen la opp til i sitt lovforslag. Dette har vi dessverre ikke fått gjennomslag for, og vi er selvsagt skuffet over at komitemedlemmene ikke har lyttet til våre innspill på dette området, sier Munro.For våre medlemmer på kunnskap og teknologiområdet er det viktig å kunne beskytte seg mot at arbeidstakere drar med seg forretningsforbindelser og/eller samarbeidspartnere til nye virksomheter etter arbeidsforholdets opphør hos konkurrerende virksomhet. Vi ønsket derfor en lovregulering der man kunne snakke om kunder i et bredere perspektiv enn det regjeringen la opp til i sitt lovforslag. Dette har vi dessverre ikke fått gjennomslag for, og vi er selvsagt skuffet over at komitemedlemmene ikke har lyttet til våre innspill på dette området, sier Munro.