- Kreditt er selve motoren i samfunnsøkonomien

Publisert:

- Én dags kreditt i Norge utgjør hele 35 milliarder kroner, og Inkassobransjen og gode innfordringsprosesser har en viktig og avgjørende rolle i å sikre kredittstrømmene til næringslivet og i samfunnsøkonomien, sier styreleder i Virke Inkasso, Baard Sig. Bratsberg.

​Bratsberg åpnet presentasjonen på kontaktmøtet med politikere, tilsyn, ombud og bransjen med å rette fokus mot inkassoens viktige samfunnsoppdrag i norsk økonomi. Blant tilhørerne var sentrale politikere for norsk inkassobransje, som Høyres Heidi Nordby Lunde fra Stortingets finanskomite. Også fungerende lovrådgiver Anne Marie Slettebø fra Justisdepartementets lovavdeling, som jobber med høringen som Virke Inkasso har sendt inn høringssvar på, var tilstede på presentasjonen.

Tallene som ble lagt frem under presentasjonen viste at samlet kredittomsetning for 2015 var på 12.587 milliarder kroner.

- Vi ser en jevn økning i både husholdningenes og foretakenes innenlandske bruttogjeld, på henholdsvis 6,2 prosent og 3,2 prosent siste 12 måneder. Kommune Norge hadde en gjeldsvekst på 7,7 prosent.

Rentenivået er for tiden lavt, og det gir utslag i økt forbruk og investeringslyst, forklarer Bratsberg.

- Tallene for 2015 viser en økning i nordmenns gjeldsbygging og en økning i mislighold av usikret kreditt og boliglån. Samtidig er det viktig at nordmenn ikke setter bremsen på forbruket, da det vil få alvorlige konsekvenser for norsk næringsliv og arbeidsplasser.


Kreditt viktig for verdiskaping og arbeidsplasser


Bransjeorganisasjonen Virke Inkasso jobber aktivt for å synliggjøre inkassoens viktige rolle i samfunnsøkonomien. Leder for Virke Inkasso, Nina Skalleberg, ser på betydningen inkasso og gode innfordringsprosessers har for nordmenn i deres daglige liv, i å skape nye arbeidsplasser, og for vekst og utvikling i norsk økonomi.


- I et Norge som preges av lav oljepris og fall i oljeinvesteringene, økende arbeidsledighet i oljebransjen og et 2015 som viser den svakeste utviklingen i norsk økonomi siden finanskrisen, er det viktig at de som investerer i å skape arbeidsplasser og bygge næringsvirksomhet, har tilgang på kreditt og forutsigbarhet i innfordringsprosessene og betalingsstrømmene.

Norge er i omstilling og behovet for å skape nye arbeidsplasser er stort. Forutsigbarhet i innfordringsprosessene fra salg av produkter og tjenester en bedrift tilbyr markedet, er avgjørende for å få inn utestående kreditt og reinvestere i virksomheten og ansatte.


- Uten gode innfordringsprosesser i bunn kan ingen verken starte bedrifter eller drive næringsvirksomhet med salg av varer og tjenester, eller investere i ansatte. Dette er kjernen i hvorfor det er så viktig å forstå hva inkasso faktisk er og hvordan inkasso og gode innfordringsprosesser bidrar til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Dette er det inkasso handler om – inkasso og gode innfordringsprosesser er helt avgjørende for at du og jeg skal ha tilgang på kreditt, varer og tjenester, arbeidsplasser, lønn og helsetjenester - tilgang på det samfunnet vi lever i, hver eneste dag. 


På kontaktmøtet la Virke Inkasso og Bratsberg vekt på følgende temaer:

Norges økonomiske utvikling sett med «inkasso øyne»

  • Er den norske gjeldsutvikling bekymringsfull?

  • Hva betyr et «godt» inkassoregime for samfunnsøkonomien?

Inkassoutvikling i 2015, herunder utviklingen av betalingsmislighold og betalingsanmerkninger

  • Skyldes økningen i antall inkassosaker manglende betalingsevne eller betalingsvilje?

  • Hvem er skyldneren og hvordan løses sakene?

Hvordan vil den nylig vedtatte «Forordning om behandling av personopplysninger» påvirke det norske inkasso- og kredittmiljøet?

  • Blir det lettere eller vanskeligere å få lån med de nye reglene?

  • Er vi i dag i stand til å forhindre at enkelte mennesker forgjelder seg?

  • Hva må gjøres for å begrense risikoen?

Gjeldsforespørsler – hva er det og hvordan kan skyldner gå frem for raskt å få oversikt over eventuelle inkassosaker.