- Send scootersaken til Stortinget

Publisert:

- Stortinget må få loven om motorferdsel til behandling, og modernisere loven slik at den tar vare på både reiseliv og naturinteresser, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for Virke Reise Norge.

​Miljøverndepartementet gikk nylig ut med tillatelse til å sette i gang en forsøksordning for snøcooterkjøring som omfatter 105 kommuner – alle som har søkt.

- Dette er gal bruk av forsøksloven. Selv om man vil endre dagens praksis, må man følge demokratiske spilleregler. Jeg støtter friluftslivets krav om å bli hørt i behandlingen av saken. Det kan best skje i en stortingsbehandling, der ulike syn får slippe til. Det er dessuten unødvendig å sette i gang et såkalt forsøk i 105 kommuner, når vi allerede nå vet at Regjeringen vil endre loven, sier Solheim.

Hun mener det er flere gode grunn til å modernisere loven. Et viktig argument for en lovendring, som har stor støtte blant partiene på Stortinget, er å gi kommunene større styringsrett i forvaltningen av regler for scooterkjøring.

- Det er for mye ulik praksis i dag, noe som gir en uheldig forskjellsbehandling. Reiselivet opplever mange steder stivbent håndtering av regelverket for nærings- og nyttekjøring, som gjør det vanskelig å utvikle opplevelsestilbudet. Disse vurderingene og tillatelsene kan håndteres bedre i den enkelte kommune, sier Solheim.

Størst uenighet venter hun i den delen av saken som gjelder tilrettelegging av løyper for fornøyelseskjøring.

- Her vil det helt klart være svært ulike syn på hvor langt man kan gå. Jeg tror det er mulig å finne gode kompromisser som tar vare på sårbare naturområder.

Omfang av ulovlig kjøring med og uten tilrettelagte scootertraseer og støyplager i hytteområder er blant temaene som er delvis belyst av i de eksisterende forsøkskommunene. Solheim mener det det er viktig å lære av disse erfaringene.

- I en sak med sterke synspunkter og interessekonflikter, er god saksbehandling og en næringsvennlig lokal praksis den beste måten å oppnå et godt resultat for alle parter og dempe konfliktnivået. Med godt arbeid er det mulig å kombinere dette med en forvaltning som tar vare på stillhet og naturkvaliteter i områder som er viktige for friluftsliv og naturbasert turisme.