– Etterlyser strengere krav til gevinstrealisering i regjeringens it-politikk

Publisert:

Virkes direktør for kunnskap og teknologi, Alisdair Munro, er fornøyd med bevilgningene innen digitalisering og modernisering, men etterlyser tøffere krav til statlig gevinstrealisering i forlengelsen av regjeringens it-politikk.

Regjeringen la tidligere i dag frem forslag til statsbudsjett for 2018. Virke kunnskap og teknologi mener budsjettet inneholder flere positive nyheter vurdert fra kunnskap og teknologinæringens ståsted. Spesielt følgende forhold vil bidra til at næringen settes i stand til å videreutvikle sitt verdiskapings- og sysselsettingspotensial de nærmeste årene:

  • Regjeringen bevilger 21,3 millioner til nye studieplasser innen it og teknologifag i 2018. Samtidig forplikter de seg til å etablere minst 500 nye studieplasser innen disse fagområdene innen 2021. For Virkes medlemsbedrifter betyr dette mer og bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
  • Regjeringen fortsetter arbeidet med å modernisere offentlig sektor gjennom en total bevilgning til digitalisering på 588 millioner kroner. Virke er særlig tilfreds med at regjeringen viderefører medfinansieringsordningen og øker bevilgningene til digitalisering av kommunesektoren, men skuffet over bevilgningenes samlede størrelse. Videreføringen av ordningene viser imidlertid at regjeringen erkjenner at det ikke bare er bruk av penger, men også måten pengene brukes på, som har betydning for om man lykkes med digitalisering av offentlig sektor eller ikke.
  • Virke er også fornøyd med at regjeringen i sitt forslag til nytt statsbudsjett foreslår endringer i måten opsjoner skattlegges på. Omleggingen vil stimulere til økt gründerskap og entreprenørskap. Virke er opptatt av at ordningen forbedres ytterligere i de kommende budsjettforhandlingene. Dette blant annet ettersom den forslåtte grensen for når skattlegging skal skje, er for lav. Virke anbefaler også at begrensningene med hensyn til når ordningen kan fungere, som blant annet selskapsalder og nøkkeltall, justeres slik at flere selskaper kan komme inn under ordningen.

Savner produktivitetsgevinster

Virke kunnskap og teknologi mener forslag til statsbudsjett for 2018 også inneholder andre gode nyheter, og er tilfreds med at man både fortsetter arbeidet med å trappe ned formueskatten og den alminnelige selskapsskattesatsen. Samtidig etterlyser direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro tydeligere krav til gevinstrealisering i forlengelsen av den offentlige satsingen på digitalisering:

– Gjennom flere år har regjeringen vist sterk vilje til å modernisere og digitalisere offentlig sektor. Vi er tilfreds med regjeringens innsats på dette området, men skuffet over at man ikke stiller tydeligere krav til gevinstrealisering i forlengelsen av at nye ikt-løsninger innfases i stat og kommunesektoren, sier direktør i Virke Kunnskap og teknologi, Alisdair Munro.

– Manglende gevinstuttak i form av reduserte overføringer til etatene som moderniserer seg medfører i verste fall at produktiviteten synker ytterligere i forlengelsen av at nye verktøy stilles til rådighet. Målet med moderniseringsarbeidet er det motsatte, og her har regjeringen fortsatt til gode å synliggjøre konkrete resultater, fortsetter han.

Munro viser til at flere av regjeringens digitaliseringsprosjekter har stort potensial for å effektivisere de berørte etatene. Han trekker særlig frem ny digitalisert skattemelding i regi av Skatteetaten og digitalisering av offentlige innkjøp som to prosjekter som ikke bare medfører forenklingspotensial for næringslivet, men også for offentlig sektor.