-Like konkurransevilkår mellom sykehusapotek og private apotek

Publisert:

​ Virke møtte 24. mai næringsminister Monica Mæland for å diskutere like vilkår når statlige og kommunale virksomheter vil konkurrere med private i kommersielle markeder.

​Virke tok opp sykehusapotekenes salg av legemidler og andre produkter direkte til forbrukerne - som et eksempel på kryssubsidiering av offentlig næringsvirksomhet. Virke krever at slik virksomhet må skilles ut.

ESA slo i 2013 fast at finansiering av de offentlig eide sykehusapotekene ikke er i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte så lenge sykehusapotekene selger legemidler og andre produkter direkte til forbrukerne. ESA fremholdt at "I tillegg til offentlig finansierte oppgaver som å forsyne sykehusene med legemidler, driver sykehusapotekene salg over disk i konkurranse med private apotek. Dagens finansieringssystem hindrer ikke at offentlige midler overføres til den konkurranseutsatte virksomheten. Derfor foreslår vi flere tiltak for å unngå kryss-subsidiering"  

ESA foreslo blant annet at sykehusapotekene må føre separate regnskaper for salg over disk i konkurranse med private apotek, og at alle kostnader må fordeles korrekt på dette aktivitetsområdet. Videre mente ESA at det bør stilles krav om fortjeneste når sykehusapotekene driver salg til forbrukere. ESA anbefalte dessuten at skattefritaket for sykehusapotekene ikke lenger skal gjelde inntekter som stammer fra salg til forbrukere.

Disse tiltakene ble fulgt opp av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom pålegg til de regionale helseforetakene. De private apotekene som er medlem i Virke vurderer situasjonen likevel slik at de regionale helseforetakene i dag bare delvis har fulgt opp departementets pålegg, for eksempel ved at ikke alle kostnader er korrekt fordelt. 

Virke krevde i møtet med næringsministeren en lovgivning som forhindrer at offentlig næringsvirksomhet opptrer i kommersielle markeder med subsidierte priser på sine tjenester. Virke mener at lovfestet utskillingsplikt av offentlig kommersielle virksomheter i stat og kommune er virkemiddelet som sikrer like vilkår når offentlige virksomheter vil opptre i kommersielle markeder.  Utskillingsplikt er også forutsetningen for at Konkurransetilsynet kan gripe inn og sikre like vilkår i fremtiden. Utskillingsplikt vil føre til:

• Slutt på kryssubsidiering og ulovlig statsstøtte

• Skatt på offentlig næringsvirksomhet og

• Slutt på kommunale garantier.

• Statlige og kommunale etater som vil opptre i kommersielle markeder må dokumentere at det ikke er fare for kryssubsidiering.