Tilgang til gjeldsinformasjon viktig av hensyn til skyldnere

Publisert:

Stortinget skal om kort tid vedta en ny gjeldsinformasjonslov som åpner for at private aktører kan få konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak. Virke inkasso ber Stortinget sørge for at også inkassobyråer gis tilgang til gjeldsopplysningene fra gjeldsregistrene.

Dame som bruker nettbrett

Det er Stortingets familie- og kulturkomite som om kort tid skal ta stilling til regjeringens forslag til ny gjeldsinformasjonslov. Bakgrunnen for loven er et ønske om å forebygge og begrense gjeldsproblemer blant enkeltpersoner. Konkret åpner loven for at all forbruksgjeld skal kunne registreres i ett samlet register. Gjeldsopplysningene skal i neste omgang være til hjelp for finansforetak som skal gjøre en mer korrekt kredittvurdering av dem som søker usikret forbrukskreditt.

Inkasssobyrå bør ha tilgang til gjeldsregistrene

Virke inkasso har i sin høringsuttalelse i anledning loven gjort det tydelig at også inkassobyråer bør gis tilgang til gjeldsregistre. Det pekes blant annet på at inkassobyråene har behov for å vurdere skyldnerens betalingsevne, og at gjeldsopplysninger legges til grunn for å optimalisere inkassotiltak og sannsynlighet for oppgjør. Dersom inkassobyråer gis tilgang til opplysninger om usikret kreditt vil det kunne bidra til mindre pågang mot skyldnere dersom innhentet informasjon viser lav sannsynlighet for oppgjør.

Det er likeledes slik at inkassobyråer ofte er de første som tar kontakt med personer med økonomiske utfordringer. Gjennom tilgang til gjeldsregistrene vil byråene få utvidet informasjon om skyldnerne og kan i større grad enn hva som er tilfellet per i dag vise skyldnere med store gjeldsproblemer til gjeldsrådgivning og andre hjelpetiltak.
Arbeids-og Velferdsdirektoratet er blant dem som også har tatt til orde for at inkassobyråene bør gis tilgang til informasjon om usikret kreditt.

Setter sin lit til Stortinget

Virke inkasso er skuffet over at Regjeringen ikke har imøtekommet inkassonæringens ønske om tilgang til gjeldsregistrene. Nå ber Virke Familie og kulturkomiteen revurdere regjeringens forslag med sikte på å gi inkassonæringen helt eller delvis tilgang til disse opplysningene. Dette av hensyn til skyldnerne og muligheten for å bistå disse på en best mulig måte i forlengelsen av den kontakt inkassobyråene har med disse.

Saken er også omtalt i E24 >>