Anskaffelsessak for retten

Publisert:

​ I disse dager går en aktuell sak for ideell sektor for retten. Bakgrunnen er at Oslo kommune ønsker å forbeholde en anbudskonkurranse til ideelle tilbydere, NHO utfordrer dette og står bak saksøkerne.

– Praksisen med å ha separate anbudskonkurranser for ideelle virksomheter kjenner både NHO og vi godt til fra tidligere. Separate konkurranser for ideelle på barnevern er det tradisjon for både ellers i staten og tidligere i Oslo kommune, sier Inger Helene Venås direktør for Virke Ideell.

Hun viser til at Stortinget senest i 2015 gjorde vedtak om det samme (inst 31 S 2014-2015) fordi de aktivt ønsket å sikre ideelle leverandører på barnevernsområdet. - Vi er glade for at Oslo kommune følger opp sin lovnad om å øke samarbeidet med ideelle, sier Venås.

Virke har også kommersielle medlemmer innen barnevern, men vi setter ikke ideelle og kommersielle oppimot hverandre. Vi trenger et mangfold av tilbydere for å ha tilbud som er tilpasset det enkelte barns behov. Offentlig-, ideelle- og kommersielle tilbud utgjør i sum en helhet. I 2014 var omtrent halvparten av institusjonsplassene og fosterhjemstiltakene levert fra private. - Vi er glad for at Oslo kommune på denne måten sikrer at ideelle skal være et vesentlig innslag i dette bildet. Ideelle er pionerer på dette området og de sårbare barna i barnevernet får kvalitative meget gode tjenester herfra. Dette er institusjoner som har lange tradisjoner og som over tid har utviklet sterke fagmiljøer, sier Inger Helene Venås.  

- Jeg forundres forøvrig over NHO som først nå, når den gamle loven bare skal gjelde i noen måneder til, ser ut til å bestride den reservasjonsmulighet som har vært praktisert i årevis, sier hun videre. Virke er dessuten glad for at NHO ikke lykkes i å få Stortinget med på at ideelle aktører ikke skal kunne ivaretas i anskaffelsesprosesser. Det var en samlet næringskomite som i juni i år stilte seg bak følgende tydelige uttalelser om at man sikre ideelle som en viktig del av tjenesteleverandørene innen helse- og sosial. Blant annet slo de fast gjennom følgende uttalelse at reservasjonsmuligheten skal videreføres: "det vil være samfunnsmessig hensiktsmessig at det åpnes for at reservasjons­muligheten videreføres, og ber om at dette videreføres i anskaffelsesforskriften innenfor EØS-avtalen."

Anskaffelsesreglene gjelder ikke utøvelse av myndighet 

Reglene om offentlige anskaffelser kommer ikke tilanvendelse på kontrakter som innebærer utøvelse av offentlige myndighet. Dette fastslås også i den nye anskaffelsesforskriften, som skal tre i kraft fra nyttår. Unntaket skal tolkes snevert og EU-domstolen har uttalt at det forutsettes at virksomheten har en "tilstrekkelig kvalificeret udøvelse af ekstraordinære rettslige beføielser, statsmagtens privilegier eller beføielser til at udøve tvang." At barneverntjenester som involverer bruk av tvang er å anse som tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet, ble nylig presisert i NOU 2016:12 Ideell opprydding. Det offentlige kan dermed beslutte å anskaffe institusjonsplasser innen barnevernet, uten å invitere kommersielle tilbydere.