Arbeidsgruppe ny inkassolov etablert

Publisert:

Virke inkasso har i dag (23.april) etablert en ny arbeidsgruppe som skal gi sine anbefalinger til hvilke krav Virke Inkasso spesielt bør være opptatt av å få gjennomslag for i forbindelse med en eventuell revisjon eller ny inkassolovgivning. Alle medlemmer vil også bli involvert i prosessen i forbindelse med fagdagen høsten 2018.

Styret i Virke inkasso er opptatt av at Virke inkasso er godt forberedt i forbindelse med en eventuell lovrevisjon av inkassoloven. I forlengelsen av dette har styret vedtatt å etablere en arbeidsgruppe som får i oppgave å evaluere dagens inkassolovgivning og komme med forslag til forbedringer. Gruppen skal legge frem sine foreløpige anbefalinger på høstens fagdag. Her vil også Virke inkassos øvrige medlemmer bli gitt god anledning til å komme med innspill og delta i prosessen frem mot arbeidsgruppens endelige anbefalinger til en ny inkassolovgivning. De endelige anbefalingene fra gruppen skal overleveres styret i Virke inkasso senest ved årsskiftet 2018/2019.

Sammensetning

Styret har vært opptatt av å etablere en arbeidsgruppe som har tilstrekkelig bredde og kompetanse til å kunne vurdere alle sider ved dagens inkassolovgivning. I forlengelsen av dette er følgende personer valgt ut til å sitte i gruppen:

  • CFO Lisbeth Lindberg (Conecto)
  • Head Of Operation Erling Johansen (Visma Collectors)
  • Juridisk direktør Hanne Riksheim (Lindorff/lovutvalget)
  • Administrerende direktør Hugo Mølnesdal (Credicare)
  • Direktør inkasso Ole Marius Thorstensen (Kredinor)

Medlemmene av arbeidsgruppen representerer Virke inkasso og ikke det enkelte selskap som del av arbeidet med å vurdere en ny inkassolovgivning.

Innspill

Virke inkasso mottar gjerne innspill fra medlemmene om aktuelle forhold arbeidsgruppen bør se nærmere på som del av sitt arbeid. Har du innspill til arbeidsgruppen kan de sendes Virke inkasso ved Iman Winkelman (). Iman vil fungere som sekretær for arbeidsgruppens arbeid og være det daglige bindeleddet mellom gruppen og foreningens øvrige medlemmer.