Årsrapport byggevarehandel 2012

Publisert:

Med utgangspunkt i strategisk plattform har vi oppnådd følgende resultater i 2012.

Politisk påvirkning

Stortingsmelding 28 ”Gode bygg for eit betre samfunn” kom 14. juni 2012  og slår fast at BAE-næringen (Bygg, Anlegg og Eiendom) er landets største næring målt i antall bedrifter.

Næringen nest størst i landet

Næringen er nest størst i landet målt i verdiskapning og sysselsetting. Omsetningen er målt til 600 milliarder i 2009. I dette regnestykket er ikke byggevareindustrien, byggevarehandelen og tjenester til næringen tatt med. Ser vi på handel til byggenæringen isolert så anslår BI omsetningen i dette segmentet til over 100 milliarder. Vi er med andre ord en svært stor aktør som trenger en felles arena. Virke Byggevarehandel har samlet de viktigste punktene i et utdrag og sendt til medlemmene.


Ruteretur

Virke er medeiere Ruteretur - et bransjesamarbeidet for innsamling av PCB-holdige vinduer. Ordningen var forventet avsluttet i 2012, men det ligger an til en videreføring da det fortsatt gjenstår innsamling av en mengde vinduer med PCB. Det vurderes også en utvidelse av ordningen til også å gjelde blant annet klorparafiner (fugemasse).
Byggevaredirektør har deltatt i seks styremøter i Ruteretur, hvorav ett med ekskursjon.


Team-møter

Det er kun gjennomført ett team-møte i 2012. Møtet ble holdt i forbindelse med Handelsforum for bygg og anlegg og bransjeteam for industriell handel deltok også på møtet.

Bygg & Handel

Vi har fortsatt å presentere Resultatområder og avdelinger i Bygg & Handel for å sikre medlemskunnskap om Virkes tilbud.

Virke Byggevarehandel har frontet en sak mot ikke-godkjent trelast hos Coop.

Glass og fasadeforbundet og Jernvareleverandørenes Forening har gjort avtale om politisk samarbeid med Virke.

Mange av næringens utfordringer havner hos handelen uten at handelen har fått uttale seg, og mange muligheter dukker opp uten at handelen har hatt mulighet til å forberede seg på disse. Derfor er det på høy tid å heve stemmen og det er det som er formålet med Virke Bygg og Anlegg: en felles stemme for alle som driver med handel til byggenæringen.

Standardisering

Sekretariatsfunksjonen er overført fra Virke til Norsk Byggtjeneste. Vi samarbeider tett med Norsk Byggtjeneste (der vi er deleiere) om standardisering. NOBB-databasen får masse fokus fra oss og alle medlemmer i Virke Byggevarehandel får en betydelig rabatt i NOBB-abonnementet.

Det er utarbeidet en brosjyre for å sammenfatte hvordan bransjen har laget et felles system for å få til effektiv handel med byggevarer ”Elektronisk handel med byggevarer”.


Miljøstrategi
5-års strategi videreføres.

Markedsinformasjon
Vi innhenter månedlig markedsinformasjon fra de syv største byggevareaktørene.

Hver måned sender vi ut pressemeldinger på hvordan utviklingen i bransjen er.

Vi drifter Markedsinformasjonsgruppen der de største aktørene møtes og diskuterer rapportering og struktur. I 2011 er aktørene i byggevarehandelen definert med kjeder og morselskap. Vi har også systematisert ulike bransjestatistikker inn i en felles begrepsmodell. I stadig større grad ser vi at myndighetene tar oss med på råd i politiske saker fordi vi representerer en stor del av verdikjeden og har kompetanse på dette området. Det utarbeides en egen årsrapport som kommer i februar og som sier noe om utviklingen i vår bransje totalt.

Kompetanse
Kompetanse er et område der konkurransefortrinn kan utvikles mellom aktørene. Derfor ønsker ikke bransjen at Virke Byggevarehandel skal utvikle en basiskompetanse for bransjen. Det er nedfelt i Strategi for 2013 – 2014 at det etableres en gruppe som ser på hvilken basiskompetanse Virke kan tilføre sine medlemmer innenfor gjeldende lover, regler og standardisering og som alle skal forholde seg til.

Møteplasser
Byggevaredagen ble gjennomført 3. mai på Bristol Hotel. Ca 100 deltakere fordelt på handel og industri. Planlegging av Byggevaredagen 2013 er i gang med teamet ”Lønnsomhet”. 


Bygg & Handel kom med 5 nummer i 2012 med glimt, intervjuer og informasjon fra vår bransje. Antallet abonnenter og annonser er stadig på nedadgående og lønnsomheten er en utfordring. Vi får gode tilbakemeldinger på kvaliteten på bladet, men ser at distribusjonen til kjedemedlemmer og markedet for øvrig er for dårlig.


Vi gjennomført et frokostmøte hvor vi satte fokus på garantiansvaret som handelen sitter med fordi proffkundene loves mer enn vi har dekning for mot produsentene. Kurset ble holdt av advokatene Rune Erstad og Elisabeth Hansen.

Vi har gjennomført første av fire møter i Virke Bygg og Anleggs handelsforum. De påfølgende møtene avholdes i januar, februar og april.


Det legges jevnlig ut bransjenyheter på nettsidene til Virke Byggevarehandel.

Det er opprettet to Twitter-kontoer @byggevarehandel og @bengtherning og nyheter twittres ved behov. @byggevarehandel har i skrivende stund 143 følgere. @bengtherning har 117 følgere.

Byggevaredirektør har deltatt på ulike Vi har besøkt en rekke medlemmer og kartlagt potensielle medlemmer som skal bearbeides planmessig i 2012.

Ansvarlig for tariffområdet har deltatt i styremøte og vil gjennomgå området på første styremøte i 2012, da det også er hovedforhandlinger. Forslag til representanter til forhandlingene er innhentet gjennom styrets medlemmer og spilt inn til RO Arbeidsgiverutvikling og forhandlinger.


Bengt Herning har deltatt i ulike bransjefora, blant annet 
- CBI Nederland, 
- Presentasjon for Litauiske eksportører
- NHP avfall
- DiBk
- NOBB-konferanse


2012
Nå pågår planleggingen for 2013.