Barnevernsinstitusjoner fikk medhold i sak om pensjonskostnader

Publisert:

Eierne av fire barnevernsinstitusjoner fikk nylig medhold av Oslo tingrett i at Staten plikter å dekke pensjonskostnader knyttet til pensjonsrettigheter som ble opparbeidet mens stiftelsene drev barnevernsinstitusjoner for fylkeskommunen og senere staten.

Grunnlaget for kravet var driftsavtaler som stiftelsene inngikk på 1980- og 1990-tallet og som senere ble forlenget. I avtalene påtok det offentlige seg ansvaret for driftsutgiftene, inkludert pensjonsutgifter, innenfor rammene av godkjent budsjett. Da driftsavtalene opphørte 31.12.2008 og ble erstattet av konkurranseutsatte avtaler, fremsatte virksomhetene krav om et sluttoppgjør/avregning som inkluderte dekning av de fremtidige pensjonsutgiftene knyttet til pensjonsrettigheter som ble opparbeidet under driftsavtalene med det offentlige.

Mens driftsavtalene klart regulerer det offentliges ansvar for pensjonskostnadene i avtaleperioden, måtte retten ta stilling til om også fremtidige pensjonskostnader som må betales etter utløpet av avtaleperioden var omfattet av det offentliges ansvar. De aktuelle kostnadene skiller seg ut ved at de er variable og vil påløpe i et tilnærmet evighetsperspektiv.  I vurderingen av om denne type kostnader er omfattet la retten vekt på formålet med avtalene og det forhold at det offentlige i driftsavtalene stilte krav om at ansatte på institusjonene hadde en kommunal pensjonsordning (ytelsespensjon).

Begrensningene i driftsavtalene om at det offentliges ansvar kun omfattet kostnader ”innenfor rammen av godkjent budsjett” endret ikke dette. Retten konkluderer med at selv om de omstridte pensjonskostnadene er kostnader som forfaller i fremtiden, er dette kostnader som i realiteten er pådratt under stiftelsens utføring av oppgaver under driftsavtalene. Stiftelsene vant dermed frem med sine krav og staten ble dømt til å refundere de pensjonskostnader som stiftelsene har hatt etter utløpet av driftsavtalene, samt de fremtidige pensjonspremiene knyttet til pensjonsrettigheter opparbeidet mens stiftelsene drev virksomhet i henhold til driftsavtalene.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Dommen er ikke rettskraftig. Staten har frist til medio juni måned for å anke.

Dersom dommen blir stående vil den kunne ha betydning for andre ideelle i samme situasjon. Virke vil senere komme tilbake med mer informasjon om dette.