Brexitavtale i havn, men ikke i boks

Publisert:

Storbritannia og EU har forhandlet frem et utkast til brexit-avtale. Avtalen er gode nyheter for Norge – hvis den blir vedtatt. Med avtale blir det fortsatt fri flyt av varer og tjenester mellom Norge og Storbritannia. Uten avtale vil det bli tollkaos den 29. mars 2019.

Avtalen innebærer at UK (Storbritannia og Nord-Irland) vil fortsette å delta i det indre marked frem til utgangen av 2020. I og med at Norge deltar i det indre marked gjennom EØS-avtalen, innebærer dette at varer og tjenester kan flyte fritt mellom Norge og Storbritannia i hvert fall i to år til. Men kaoset i britisk politikk kan føre til at vi står uten avtale den 29. mars neste år, som er datoen fro Storbritannias utmelding fra EU. Da blir det tollkaos på den britiske grensen.

Hva betyr brexit-avtalen for norsk næringsliv?

 • Det viktigste er at det blir en overgangsperiode mars 2019-desember 2020 der det er business usual. UK skal fungere som et EU-medlemsland med hensyn til vare- og tjenesteflyt, samt fri flyt av arbeid og kapital. Britene skal følge EUs lovvedtak i denne perioden, men gå ut av EU-institusjonene. Det betyr at Norge og Storbritannia i denne perioden følger EUs regelverk som handler om det indre marked. Handelen vil gå som normalt og norske bedrifter kan delta i konkurranse om anskaffelser i Storbritannia, og vice versa.
 • Det står også i utkastet til brexit-avtale at Storbritannia skal følge merverdiavgiftsreglene vedtatt i EU også etter 2021, herunder mva ved grensekryssende netthandel (alle EU-land avvikler det som er igjen av eksterne avgiftsfrie grenser innen 2021)
 • Storbritannia fortsetter å bruke EUs regler om databeskyttelse (GDPR) også etter 2021. Disse er også innført i Norge i juli i år.
 • Norske borgere som bor i Storbritannia opprettholder sine rettigheter, med mindre personene flytter ut av landet i mer enn fem år
 • Det blir ingen hard grense mellom Irland og Nord-Irland. Avtaleutkastet sier at UK forblir i tollunionen så lenge det ikke finnes noen annen avtaleløsning som sikrer fri flyt over den irske grensen
 • I overgangsperioden skal Storbritannia og EU forhandle en frihandelsavtale. Hva slags avtale det kommer til å bli, er uvisst. Flere varianter har vært på bordet, bl.a en EØS-løsning (deltakelse i det indre marked), en kanadisk løsning (omfattende frihandelsavtale) eller en mer avgrenset frihandelsavtale.

I tillegg til utkastet om utmeldelsesavtale er forhandlet frem en erklæring om videre samarbeid mellom Storbritannia og EU:

 • Det skal forhandles frem en omfattende frihandelsavtale, med tollfrihet, felles tollområde, regelsamarbeid og en permanent løsning for Nord-Irland som sikrer fri flyt mellom Nord-Irland og Irland.
 • UK og EU skal ha et samarbeid om å øke handelen med tjenester
 • Fri flyt av data mellom UK og EU. UK fortsetter med GDPR
 • Det skal finnes en løsning for finansielle tjenester innen juni 2020 som sikrer fri flyt
 • Det skal avtales like rettigheter for bedrifter i UK og EU for å delta i offentlige anskaffelser
 • UK skal følge samme prinsipper for konkurranserett og statsstøtte regler som dagens EU-regler
 • Flytrafikk og lastebiltrafikk skal fortsette mer eller mindre som i dag, uten nye hindre
 • Det skal forhandles frem en avtale om fordeling av fiskerettigheter

Avtaleutkastet skal behandles I det britiske parlamentet og på EUs toppmøte den 25. november. Siden avtaleutkastet ble offentliggjort forrige uke, har den britiske regjeringen slått sprekker. Det er høyst uvisst om det blir noe videre liv for avtaleutkastet. Risikoen for en hard brexit er stor.

Norges handel med Storbritannia

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere både for varer, tjenester og investeringer. Eksporten til Storbritannia utgjør litt under en femtedel av Norges samlede eksport av varer og tjenester. Storbritannia er Norges største handelspartner for varer, tredje størst om olje- og gass holdes utenom. Totalt var verdien av varehandelen 208 milliarder kroner i 2015, der eksport fra Norge utgjorde 168 milliarder kroner.

Storbritannia er det viktigste enkeltmarkedet for norsk tjenesteeksport, bl.a skipsfart, finansielle tjenester, reiseliv, IKT- og konsulenttjenester. Tjenestehandelen utgjorde 94 milliarder kroner i 2015, der 46 milliarder var eksport av norske tjenester.

Norske bedrifter må være forberedt på en situasjon uten avtale, der det ikke lenger vil være fri flyt av varer og tjenester. Når Storbritannia går ut av EU, vil EØS-avtalen i utgangspunktet ikke lenger være grunnlaget for handelen mellom Norge og Storbritannia. I fravær av nye avtaler vil de fire friheter (fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer) opphøre å gjelde som det rettslige rammeverket for vår handelspolitiske relasjon til Storbritannia. I en slik situasjon haster det for Norge å få til en handelsavtale med Storbritannia. En ny avtale med Storbritannia kan være bilateral med Norge alene eller innenfor Efta/EØS-fellesskapet.

Regjeringen har gjort en kartlegging av hva brexit betyr for Norge 

Spørsmål om brexit 

Mer om brexit