Budsjettforliket 2018: Flere viktige gjennomslag for kulturlivet

Publisert:

Det ble ingen reversering av forslaget om å øke lavmomsen til 12 %, men vi kan likevel konstatere noen viktige gjennomslag for kulturlivet i budsjettforliket som ble presentert i kveld, 22.11.17. Her er en oppsummering

 • Gjennomslag: Midlene til Kulturfondet øker med 20 millioner

Virke Kulturs innspill: Norsk kulturfond er den viktigste bidragsyteren til norsk kulturliv. Her ligger en rekke av de viktigste ordningene for å sikre utvikling og formidling av kunst og kultur i tillegg til driftsstøtten til mange av organisasjonene i kulturlivet. Når Kulturfondet står på stedet hvil får ikke virksomhetene den nødvendige indeksregulering i tråd med forventet pris- og lønnsvekst. Dette innebærer en realnedgang for de aller fleste. Denne realnedgangen er spesielt kritisk for museumssektoren som har store deler av sine budsjetter bundet opp i lønnskostnader. Det er flott at det i forslag til budsjett satses på en rekke bygg og oppgraderinger, men å sikre virksomhetenes drift bør prioriteres da dette gir størst mulig forutsigbarhet.

 • Gjennomslag: De foreslåtte kuttene på 24 millioner til UDs tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål reverseres

Virke Kulturs innspill: Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål (Kap 115 post70) nær halveres i forslag til Statsbudsjett 2018, med en reduksjon i 24 millioner kroner sammenlignet med 2017, fra 49,2 millioner kroner til 25,1 millioner kroner. Rammene for ordningen har over flere år vært kuttet, noe som svekker mulighetene for internasjonalisering av norsk kultur. Ordningen er viktig både for aktører som reiser ut av landet, men også for å sikre besøksprogram av internasjonal presse og bransje i Norge. Reduksjonen står ikke i sammenheng med Regjeringens uttalte satsing på kulturnæring, eksport og norgesfremme og Virke Kultur mener at forslaget om å redusere bevilgningene må reverseres.

 • Gjennomslag: Kuttet på 5 millioner til Teknisk- industrielle kulturminner reverseres. I budsjettforliket er det satt av 10 millioner til formålet.

Virke Kulturs innspill: Det foreslås at Kap. 1429, post 72: Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner reduseres med 5 mill. kroner i forhold til 2017. Dette kan få store konsekvenser, særlig for de 15 industrianleggene på Riksantikvarens bevaringsprogram. Det kan også ramme drift og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner generelt. Postens størrelse har ikke økt de siste årene, men det har derimot antall anlegg som kan søke støtte fra denne potten. I 2016 medførte dette at anlegg på bevaringsprogrammet sto i fare for å bli nedlagt.

 

Andre saker som påvirker våre medlemmer innen Virke Kultur:

 • Økning til studieforbundene: 22,5 millioner til studieforbundene under KD (Kap 254, post 70)
 • Maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige org øker til 40.000 (FIN Kap 5501 post 72)
 • Grensene for når frivillige org må betale arbeidsgiveravgift øker til 70.000 pr ansatt/ 700.000 kr pr org (Kap 5700 post 72)
 • MVA-kompensasjon til frivillige organisasjoner øker med 75 millioner (KUD, kap 315 post 70)
 • 10 millioner mer til festival- og arrangørstøtte under Kulturrådet. Kap 320, post 55 Kulturfondet, 20 mill
 • 13,5 millioner økning til Kunstnerstipend, kap 321, post 73
 • 5 millioner til konsolidering av Lillehammer museum og Lillehammer kunstmuseum Kap 328, post 78
 • Engangsbevilgning på 10 millioner til Anne Cath Vestly museum Kap 328, post 78
 • 2 millioner via OED, kap 1820, post 74 Museum og kulturminnetiltak
 • 10 millioner i tilskudd til fredede kulturminner i privat eie 10 mill (KLD Kap 1429, post 71)
 • 20 millioner til kulturminnetiltak (Kap 1432, post 50)

Saken oppdateres 

 

Les hele budsjettforliket her