Byggevarehandelens årsrapport 2011

Publisert:

Med utgangspunkt i strategisk plattform har Virke Byggevarehandel oppnådd følgende resultater i 2011

Virke Byggevarehandels Miljøstrategi
Styret i Virke Byggevarehandel har vedtatt en strategi for miljøarbeidet i byggevarehandelen. Her har Virke fått en del oppgaver, og det er utarbeidet anbefalinger til byggevarehandelen om tiltak hos dem. Mange har allerede mye på plass. Se strategien her. Eksempelvis har byggevarebransjen fått hederlig omtale for utfasingen av regnskogstømmer. Les mer her.

Hovedpunktene i strategien er:

• Utfasing av miljøgifter i byggevarehandelen
• Minimering, innsamling og gjenvinning av avfall (fra vugge til vugge)
• Energieffektive løsninger – kompetanseheving og produktløsninger
• Det var planlagt å utarbeide en overordnet plan for samfunnsansvar inkludert miljøstrategi og kompetanseutvikling. Den overordnede planen er ikke utarbeidet, men samarbeidet vedr kompetanseutvikling er påbegynt i samarbeid med Tormod Skjerve i RO Arbeidslivspolitikk. Planen for samfunnsansvar overføres til 2012.


Standardisering
Standardiseringsprosjektet for elektronisk handel ble avsluttet august 2011 og sluttrapport oversendt Innovasjon Norge primo september. Rapporten er godkjent og prosjektet avsluttet. Elektroniske samhandlingsstandarder er utarbeidet og lagt åpne for alle på Virkes nettsider. Se egne standardiseringssider her. Disse blir løpende vedlikeholdt etter møter i Standardiseringsutvalget for elektronisk samhandling i byggevarehandelen. Prosjektet er under implementering og stadig flere har automatisert sine ordre og ordrebekreftelser på EDI. Faktura går stort sett elektronisk for de fleste. I 2012 står pakkseddelen for tur!

Standardiseringsutvalg for elektronisk samhandling er opprettet i samarbeid med Byggevareindustriens forening med representanter fra handel og industri. Sekretariatsfunksjonen er overført fra Virke til Norsk Byggtjeneste.

Vi samarbeider tett med Norsk Byggtjeneste (der vi er deleiere) om standardisering. NOBB-databasen får masse fokus fra oss og alle medlemmer i Virke Byggevarehandel får en betydelig rabatt i NOBB-abonnementet.

Næringspolitikk i Virke Byggevarehandel
Stortingsmelding om bygningspolitikk er for første gang under utarbeidelse. Meldingen planlegges ferdigstilt våren 2012. I samarbeid med næringen for øvrig (BAE-rådet) jobber vi tett med meldingen som kan få betydelige konsekvenser også for byggevarehandelen.

Energieffektivisering er et meget viktig tema i meldingen (se miljøstrategi) og vi arbeider aktivt for å forberede byggevarehandelen på dette. Eksempelvis er tiltak for opplæring og proffkundemøter under utarbeidelse i samarbeid med Lavenergiprogrammet.

Vi har deltatt i NHP-nettverket (Nasjonal Handlingsplan for Bygningsavfall) der vi spesielt har deltatt i opplegg for distribusjon av informasjon til byggevarehandelen (se miljøstrategi).

I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet  (tidl. Statens Bygningstekniske Etat) deltar vi i en samarbeidsgruppe for utfasing av miljøfarlige produkter (se miljøstrategi).

Virke er medeiere i bransjesamarbeidet for innsamling av PCB-holdige vinduer – Ruteretur. Ordningen var forventet avsluttet i 2012, men det ligger an til en videreføring da det fortsatt gjenstår innsamling av en mengde vinduer med PCB. Det vurderes også en utvidelse av ordningen til også å gjelde blant annet klorparafiner (fugemasse).

Bransjeteam i Virke Byggevarehandel er opprettet og tre møter er avholdt. 2011 har vært brukt til å skape forståelse for hva byggevarehandel er ved å delta på Byggevaredagen og Bygg Reis Deg samt temaer knyttet til dette. De fleste avdelingene i Virke er presentert i Bygg & Handel for å sikre medlemskunnskap om Virkes tilbud. Kurs og opplæring i Virkes spesialområder er tilbudt medlemmene gjennom våre egne nettsider og Virkes kursinformasjon.

Markedsinformasjon
Vi innhenter månedlig markedsinformasjon fra de syv største byggevareaktørene. Hver måned sender vi ut pressemeldinger på hvordan utviklingen i bransjen er.

Vi drifter Markedsinformasjonsgruppen der de største aktørene møtes og diskuterer rapportering og struktur. I 2011 er aktørene i byggevarehandelen definert med kjeder og morselskap. Vi har også systematisert ulike bransjestatistikker inn i en felles begrepsmodell. I stadig større grad ser vi at myndighetene tar oss med på råd i politiske saker fordi vi representerer en stor del av verdikjeden og har kompetanse på dette området. Det utarbeides en egen årsrapport som kommer i februar og som sier noe om utviklingen i vår bransje totalt. Byggevarestatistikk finner du her.

Møteplasser
Våren 2011 arrangerte vi Byggevaredagen med mange spennende temaer. Nå planlegges Byggevaredagen 2012 (Bristol Hotel, 3. mai) og vi ser allerede nå at det blir et viktig treffpunkt for både byggevarehandel og byggevareindustri.

Bygg & Handel kom med femnummer i 2011 med glimt, intervjuer og informasjon fra vår bransje. Dette er det eneste bransjetidsskriftet vi har for byggevarehandelen.

Bransjerelaterte kurs
Kurs, seminarer og nettverk for bransjen er vurdert i 2011 etter at vi ble en del av Virke. I 2012 er det første frokostmøtet planlagt der vi setter fokus på garantiansvaret som handelen sitter med fordi proffkundene loves mer enn vi har dekning for mot produsentene. Kurset holdes av advokat Rune Erstad og advokat Elisabeth Hansen.

Vi har utarbeidet nye nettsider for Virke Byggevarehandel med temaer relatert til strategi for 2011. Egne nettsider for Standardiseringsarbeidet er utviklet.

Vi har besøkt en rekke medlemmer og arbeidet med å verve nye medlemmer vil fortsette i 2012.

Tariff
Ansvarlig for tariffområdet har deltatt i styremøte og vil gjennomgå området på første styremøte i 2012, da det også er hovedforhandlinger. Forslag til representanter til forhandlingene er innhentet gjennom styrets medlemmer og spilt inn til RO Arbeidsgiverutvikling og forhandlinger.