Dagligvarebransjen stadig mer effektiv

Publisert:

Norsk dagligvarehandel er en stadig viktigere bidragsyter til verdiskaping i norsk matsektor og en effektiv formidler av norske matvarer. Konkurranse og konkurransekraft i verdikjeden er hovedtema i rapporten Dagligvarehandel og mat2013 som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) presenterer på et seminar hos Virke den 10.januar.

Årets Dagligvarehandel og mat-rapport presenteres på Virkes frokostseminar. Rapporten, som NILF har redaktøransvar for, belyser dagligvarehandelens bidrag til verdiskaping i norsk matverdikjede og dokumenterer at dagligvarehandelen er en effektiv formidler av norske matvarer som i økende grad stiller premissene for utviklingen av norsk matsektor. Virke, som oppdragsgiver for rapporten, håper at Dagligvarehandel og mat 2013 kan være et bidrag til en fortsatt god faglig diskusjon om den videre utviklingen av styrkeforholdene i matverdikjeden.

Noen av hovedfunnene i rapporten:

  • Norsk dagligvarehandel har høy produktivitetsvekst, og er ikke spesiell lønnsom. Lave marginer tyder på sterk konkurranse aktørene imellom, og det er ingen klare tegn på at dagligvarehandelen de senere årene har tatt en økende del av verdiskapingen i matverdikjeden.
  • Makt i vertikale relasjoner avhenger av konkurranse i den horisontale dimensjonen, dvs. at enkeltaktørers makt kun kan begrenses gjennom å øke den horisontale konkurransen.
  • Merkevarer endrer strategiske posisjoner, makt og avhengighet. Samtidig er det neppe særlige grunner til å begrense omfanget av merkevarer generelt eller av en bestemt type merkevare. Det er også vanskelig å se grunner til å regulere kontraktsinnholdet for leverandører av EMV utover reguleringer som følger av Konkurranseloven.
  • Norsk matsektor konkurrerer relativt godt om norsk arbeidskraft og norske investeringer. Norsk matindustri er en vital industrisektor og nærmer seg en ledende posisjon i Norden regnet etter bidrag til nasjonalproduktet. Mat-sektorens konkurranseevne hviler imidlertid først og fremst på en eksklusiv tilgang til råvarer fra norsk jordbruk som forutsetter raskt økende effektivitet hos bønder og stor betalingsevne og vilje i matindustrien og hos forbrukere.

Presentasjoner fra seminaret

 

  • Prisutvikling på matvarer, Steinar Vagstad, UiB

  • Rommet for flere rettsregler om handelsskikk i norsk rett, Siri Teigum, Thomassen

  • Dagligvarehandel, konkurranse og konkurranseevne, Nils-Henrik M. von der Fehr, UiO