Disse skattereglene endres fra nyttår

Publisert:

Statsbudsjettet er vedtatt. Her er de nye skattereglene som gjelder allerede fra 1.1.2019.

Selskapsskatten ned til 22 prosent fra 2019

At selskapsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent er veldig bra, og er noe Virke har jobbet hardt for og fått gjennomslag på. Selskapsskatt er skatt på overskudd i bedriftene, og lavere sats vil frigjøre kapital som kan brukes til reinvesteringer i ny verdiskapende aktivitet, ikke minst ny teknologi. Det er viktig at Norge ikke blir liggende høyere enn våre naboland. Det påvirker handels- og tjenestebedrifters investeringsvalg. Derfor er Virke glad for at regjeringen og KrF er enige om å senke selskapsskatten fra 23 til 22 prosent. Sverige har 22 prosent og har vedtatt å senke den til 20,6 pst. Finland har 20 pst, mens Danmark har 22.

Reduksjon i formuesskatt på aksjer og driftsmidler

Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler – arbeidende kapital – reduseres fra 80 til 75 prosent, og med det fortsetter nedtrappingen av formuesskatten også neste år. Dette er også et viktig gjennomslag for Virke. Formuesskatt på arbeidende kapital er skatt på norsk eierskap og investeringer i næringslivet. Den rammer særlig små og mellomstore bedrifter som har begrenset kapitaltilgang. Norske eiere betaler, i motsetning til sine konkurrenter i Sverige og Danmark, formuesskatt på verdier i bedriftene. Virke arbeider derfor for at verdsettelsen av arbeidende kapital skal ned til null, det vil si at arbeidende kapital fritas fra formuesskatt.

Utvidelse av rentebegrensningsregelen.

I 2014 innførte Norge en regel som begrenser fradraget for renter på lån mellom «nærstående» parter, såkalt interne renter. Rentebegrensningsregelen utvides fra 1. januar 2019 også til eksterne renter. Det omfatter lån mellom uavhengige parter. Regelen gjelder konsern som opererer i flere land. Endringene skal begrense flytting av gjeld ved at flernasjonale konsern vil ha insentiv til å plassere mye gjeld og rentekostnader i de konsernselskapene som er hjemmehørende i land der skattesatsen er relativt sett høy, som i Norge. Rentebegrensningsreglene i konsern kommer bare til anvendelse dersom netto rentekostnader i inntektsåret overstiger et terskelbeløp på 25 mill. kroner. Hvis skattyter er i et konsern med flere skattepliktige enheter i Norge, gjelder terskelbeløpet samlet for netto rentekostnader i de norske enhetene i konsernet.