Doblet matvareimport på 15 år

Publisert:

De siste 15 årene har importen av matvarer doblet seg. – Dette har delvis sammenheng med at vi stadig blir fler her i landet, og behovet for å dekke etterspørselen blir dermed større. I tillegg har handelen med utviklingsland økt, noe vi ser svært positivt på, sier leder for analyse og bransjeutvikling i Virke, Johanne Kjuus.

Totalt lå importen av matvarer og levende dyr i 2013 på 35,3 milliarder. Dette tilsvarer en økning på tilnærmet åtte prosent fra året før. Veksten har over tid vært jevn og sterk, selv når vi justerer for inflasjon. Den økte handelen har blant annet sammenheng med svekket importvern og økt import som følge av underdekning av blant annet storfekjøtt.

Mye frukt og grønt

Frukt og grønt er den største varegruppen, og da spesielt utenfor norsk sesong. Importen av frukt og grønt ligger på 9,5 milliarder, altså over en fjerdedel av den totale importen. Samtidig importerer vi også store mengder bearbeidede landbruksvarer (pizza, yoghurt, syltetøy m.m.), av den naturlige årsak at disse varene har betydelig lavere toll enn andre tradisjonelle landbruksvarer. Eksempelvis utgjør importen av kjøtt og meieriprodukter kun henholdsvis 4 og 2,5 prosent av den totale importen. Mye av importøkningen de senere årene kan også forklares med økt import av dyrefôr til fiskeoppdrettsbransjen.

EU er vår viktigste handelspartner

EØS-avtalen bidrar til at EU er vår viktigste handelspartner, og hele 70 prosent (rundt 25 milliarder) av den totale importen kommer fra Europa. Som en av de største importørene av mat fra EU, bør Norge få sikret fortsatt tollfrie kvoter for norsk sjømat når Norge nå forhandler med EU om nye EØS-midler.

Mer import fra fattige land

Importen av landbruksvarer fra utviklingsland (GSP) har nesten tredoblet seg siste 15 år (293 prosent økning fra 2000-2013), og økte videre med 8 prosent siste år. Brasil er det utviklingslandet vi importerer mest fra, og i 2013 var importen herfra på 3,1 milliarder, en økning på 14 prosent fra året før. Selv om mye av importen kommer fra fattige land, er andelen fortsatt lav fra såkalte MUL-land (minst utviklede land), kun 0,2 prosent av totalimporten i 2013. Handel er sentralt for utviklingslandenes økonomiske utvikling. Virke ønsker derfor økt import fra utviklingslandene.