Er det lov å ha egne kvinneavdelinger?

Publisert:

Stadig flere treningssentre tilbyr egen avdeling eller rom spesielt tilrettelagt for kvinner. Likestillingsloven forbyr usaklig forskjellsbehandling av kvinner og menn. Spørsmålet er om treningssentre kun for kvinner eller egne avdelinger for kvinner, er i strid med loven?

Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet flere klagesaker om dette. Virke Trening har derfor bedt ombudet om en redegjørelse for hvordan regelverket skal tolkes i disse tilfellene.
I disse sakene har ombudet konkludert med at det ikke var lovbrudd. Begrunnelsen for dette er at treningssentrene har dokumentert at de faktisk også har et tilbud til menn. I en sak kom ombudet til at det heller ikke var lovbrudd selv om senteret var forbeholdt kvinner. Begrunnelsen for dette var at menn hadde mulighet til å benytte seg av et annet treningssenter i nærheten.

Når det gjelder egne kvinneavdelinger/-etasjer på treningssentre, har ikke ombudet behandlet klagesaker om dette, men de har på generelt grunnlag uttalt følgende:

«Loven stiller ikke krav om at menn og kvinner skal få et identisk tilbud. Det er tilstrekkelig at kvinner og menn gis mulighet til å delta på likeverdige aktiviteter. Det forhold at det er en adskilt del på treningssenteret kun for kvinner, er ikke i seg selv diskriminerende, så lenge menn også gis et treningstilbud på senteret.»

Selv om ombudet i de nevnte sakene har kommet til at det ikke er lovbrudd presiserer de at de ikke kan gi noen forhåndsgodkjenning av ulike treningstilbud. Dersom de mottar klager er de nødt til å foreta en konkret vurdering av lovligheten i hvert enkelt tilfelle.