Et marked med ulike spilleregler

Publisert:

​ For enkelte aktører er import og omsetning av ulovlige og uegnede byggevarer i Norge blitt en viktig kilde til omsetning, skriver Bengt Herning i Virke .

I møte med det sterke boligbehovet trengs ikke bare flere entreprenører og mer arbeidskraft. Etterspørselen etter byggevarer innen alle kategorier er også sterkt økende. Tilsvarende har den høye aktiviteten i bruktboligmarkedet gitt grunnlag for vekst på viktige markedsområder der byggevarehandelen står sterkt.

Den høye aktiviteten har medført at nye aktører har fått fotfeste i markedet. Myndighetene og media har med rette satt søkelyset på sosial dumping i bransjen. Skatteetaten forfølger svart arbeid og Arbeidstilsynet gjennomfører omfattende tilsyn på området for HMS. Virke har imidlertid grunn til å tro at dette ikke er nok til å hindre at en del av virksomhetene som importerer varer og omsetter håndverkertjenester, fortsatt omgår norsk lov på viktige områder. Konsekvensene av dette er store i form av tapte skatte- og avgiftsinntekter. I tillegg forverres konkurransesituasjonen for de gjenværende, seriøse aktørene.

For enkelte aktører er import og omsetning av ulovlige og uegnede byggevarer i Norge blitt en viktig kilde til omsetning. Ved siden av de negative samfunnsmessige konsekvensene dette har, medfører bruk av denne type byggevarer ofte merkostnader gjennom byggets levetid. Også sikkerhetsrisikoen er betydelig - og i verste fall katastrofal - ved bruk av byggevarer som ikke er godkjente.

På tre år har myndighetenes tilsyn med byggevarer gjennom Direktorat for byggkvalitet fordoblet seg - fra 1,5 til 3 årsverk. I flere kommuner er den lokale tilsynsordningen med bygg sterkt presset i perioder med høy byggeaktivitet. Manglende ressursinnsats fra det offentliges side bidrar til at myndighetenes kontroll oppleves som utilstrekkelig i møte med en årlig byggevareomsetning på flere titalls milliarder kroner.

Norsk byggepolitikk handler som regel om planprosesser og tekniske krav. Meningsforskjellene er forsvinnende små på disse områdene mellom partiene. Mer usikkert er det hva partiene mener bør være statens bidrag for å sikre forbrukerbeskyttelse og konkurranse på like vilkår innen et av Norges største markeder.

Her er ikke løsningen stengte grenser eller andre tiltak som favoriserer norske byggevarer. Bedre kontrollordninger og økt samarbeid mellom myndighetene, byggevareaktørene og andre som har felles interesse av at byggevarer som anvendes i norske bygg holder høy kvalitet, vil derimot være et viktig steg i riktig retning.