Finanstilsynet ber om revisjon av inkassoloven

Publisert:

Finanstilsynet har i brev av 7.september d.å. til Justis og Beredskapsdepartementet bedt om en revisjon av inkassoloven. Virke inkasso vil følge opp anmodningen gjennom en egen henvendelse til departementet. Styret har også besluttet å stille seg positiv til en lovrevisjon under bestemte forutsetninger.

Mann med forstørrelsesglass

Finanstilsynet begrunner sitt ønske om en revisjon av inkassoloven blant annet med at reglene er utformet på en tid hvor inkassovirksomhet ble utført på en annen måte enn i dag. Det vises til at inkassoloven trådte i kraft 1.oktober 1989, og at blant annet automatisering og digitalisering gjør at loven i liten grad er tilpasset den nåværende hverdagen i inkassobransjen.

Tilsynet gjør også et selvstendig poeng ut av at det er behov for å regulere og klargjøre nærmere hva som ligger i kravet til god inkassoskikk, hvordan et kravs rettmessighet sal vurderes, klientmiddelbehandling, og salærsystemet, samt å nærmere definere faktisk leders ansvar for kontroll med inkassovirksomheten. Videre ønsker tilsynet en vurdering av om det bør stilles kompetansekrav til bevillingshaver utover bare et praksiskrav.

Strategi for lovrevisjon

Virke inkasso er godt kjent med Finanstilsynets brev, og i foreningens styremøte 31.august besluttet styre å iverksette en nærmere prosess med hensyn til å påvirke den videre behandlingen av tilsynets anmodning. Dette innebærer blant annet å gjennomføre tett dialog med Justis og Beredskapsdepartementet i anledning anmodningen, og å gjennomføre andre grep som sørger for at bransjens interesser best mulig blir ivaretatt i forlengelsen av at man går videre med tilsynets ønske gjennom nedsettelse av et nytt lovutvalg som skal formulere forslag til ny inkassolov. Vi vil i arbeidet med ny inkassolov også holde våre medlemmer orientert om prosessen, og invitere til dialog og innspill om forhold det er særlig viktig at næringen får gjennomslag for i forbindelse med en eventuell ny lov.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for mer informasjon.