Finanstilsynet med viktig presisering

Publisert:

Finanstilsynet har gjort det tydelig at tilsynet stiller seg bak foreningens forståelse av korrekt innsigelseshåndtering. Dette fremkommer i et brev sendt fra tilsynet til Virke inkasso 23.august 2018.

Finanstilsynet publiserte 23.mai 2018 et brev om innsigelseshåndtering på tilsynets hjemmesider. I forlengelsen av brevet tok Virke inkasso kontakt med Finanstilsynet for å klargjøre enkelte sider ved innholdet i brevet. Blant annet ble det bedt om avklaring på om tilsynet mener en politianmeldelse i forbindelse med et identitetstyveri er å anse som en så sterk innsigelse at inkassator må stanse inndrivingen i påvente av at de faktiske forhold ble avklart. Finanstilsynet lovet å se nærmere på saken etter dialogen med Virke inkasso. Fra foreningens side gjorde man det tydelig at deler av innholdet i tilsynets brev av 23.mai d.å. er misvisende og kan medføre misforståelser for både inkassator og skyldnere.

Finanstilsynet presiserer

I Finanstilsynets brev til Virke inkasso 23.august kommer Finanstilsynet med viktige presiseringer som er i samsvar med den forståelse Virke inkasso mener er korrekt når det gjelder innsigelseshåndtering. Blant annet skriver tilsynet følgende:

«Finanstilsynet stiller seg bak Virke Inkassos redegjørelse og vurdering når det gjelder behovet for en sivilrettslig prosess for å konstatere erstatningsansvar og for å forhindre foreldelse. Uttalelsen i vårt brev av 23. mai 2018 om at inkassator ikke burde ta saken til forliksrådet, var knyttet til den konkrete saken, og gir ikke uttrykk for et forbud mot rettslig prøving av en sak om erstatningsansvar i slike saker generelt.

Skyldners påstand om å ha blitt utsatt for identitetstyveri er en innsigelsesgrunn som må behandles i samsvar med retningslinjene som fremkommer av Finanstilsynets rundskriv 20/2016. En eventuell strafferettslig prosess i forbindelse med identitetstyveriet er ikke til hinder for at inkassator prøver kravet sivilrettslig dersom dette er nødvendig for å få fastslått erstatningsansvar og/eller hindre foreldelse».

Hele brevet kan leses her >>