Folkehelse og trening

Over 90 prosent av befolkningen bor på et sted med et privat treningssenter. Treningssentrene er i dag en av de viktigste arenaene for fysisk aktivitet blant ungdom og voksne i Norge.

I 2013 ble velferdsgevinsten av trening ved treningssentrene beregnet til å være minst 15,9 milliarder kroner.

Samtidig er det betydelige grupper som ikke er aktive nok, og som har behov for tilrettelegging, hjelp og veiledning for å komme i gang. Det påpekes blant annet i Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015) «Mestring og muligheter», at treningsbransjen er en viktig aktør i folkehelsearbeidet, gjennom å tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Flere konkrete tiltak kan bidra til å følge opp dette. Et forsterket samarbeid mellom myndighetene og treningssenterbransjen er et viktig steg i riktig retning for å ta dette videre. Potensialet for folkehelsen er stort dersom man tilrettelegger for økt samarbeid og gir nødvendige insitamenter for å få flere aktive, oftere.

Virke ber derfor om at:

  • Det legges til rette for et utvidet samarbeid mellom treningssentre og lokale myndigheter, for å for å sikre flere i aktivitet og bedre folkehelse generelt og særlig blant grupper som trenger veiledning for å fremme aktivitet og bedre egen livskvalitet.
  • Skattelovens bestemmelser endres, slik at arbeidsgiver kan tilby treningssentertrening uten at arbeidstaker må skatte av dette.