For lite om arbeidsliv i Kunnskapsløftet

Publisert:

Virke savner en sterkere vektlegging av koplingen mellom utdanning og arbeidsliv i stortingsmeldingen om kunnskapsløftet. Fredag 15.mars 2013 la Regjeringen fram melding til Stortinget (Meld.St.20 2012-1013) "På rett vei" om endringer i blant annet fag- og yrkesopplæringen.

– Det er behov for å gjøre fagopplæringen mer relevant både for arbeidslivet og elevene. Virke er derfor positive til flere av forslagene i meldingen men savner konkrete forslag for å profesjonalisere samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, sier Inger Lise Blyverket, leder Arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke.
Virke har fått gjennomslag for at det skal etableres hospiteringsordning for lærere i arbeidslivet i alle fylkene i løpet av skoleåret 2013/2014.
– Denne form for kompetanseutvikling for lærere vil gi mer yrkesrettet opplæring for elevene og styrke samarbeidet med bedriftene, understreker Blyverket som legger til at dette har Virke arbeidet systematisk for i mange år. Virke savner likevel en sterkere vektlegging av koplingen mellom utdanning og arbeidsliv i stortingsmeldingen om kunnskapsløftet. Det ligger en forutsetning i meldingen om at arbeidslivet både får og tar et større ansvar for elever og lærlingers opplæring.
– Virke mener arbeidslivet som læringsarena bør benyttes mer også i skoleløpet, men det krever et tettere og mer profesjonalisert samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi har foreslått en egen funksjon i skolen med oppgave å koordinere og systematisere samarbeidet mellom skole og bedriftene, mellom lærere og ressurspersoner i virksomhetene. Det er skuffende at regjeringen ikke har kommet med noen konkrete forslag her, fortsetter Blyverket.
Virke har fått gjennomslag for ideen om vekslingsmodeller der det legges til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv.
Departementet vil på sikt vurdere å likestille alternative modeller med dagens hovedmodell.
– Slike modeller vil være bedre tilpasset varehandelens opplæringskultur og -struktur med kjedeskoler, og vil gi et større mangfold tilpasset både elvenes og arbeidslivets behov, sier Blyverket.
Andre forslag i meldingen som Virke er positive til:
  • Veier for elever fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Denne muligheten bør formaliseres inn i tilbudsstrukturen og dette vil være med på å likestille all videregående opplæring.
  • Forslag om å styrke kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet. Til grunn for dette legges blant annet Virke/Fafo-rapportene om forankring av lærlingordningen og internopplæring i varehandel.
  • Satsingen på flere Y-veier (yrkesfaglig utdanningsvei fra avlagt fagbrev til relevante høyskolestudier). Virke har tatt initiativ til et prosjekt i Buskerud for å etablere Y-vei inn i sykepleierutdanningen. Virke har også aktivt medvirket til Y-vei fra utdanningsprogram for Service og samferdsel til en bachelorgrad i service management.
Det skal nedsettes et offentlig utvalg for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Men mandatet må bli tydelig på at det er grunnopplæringens bidrag dette utvalget skal se på, og ikke hele kompetansepolitikken.
Virke savner mer om fagskoleutdanningene på lik linje med det som står om annen høyere utdanning. Fagskoleutdanningen blir utelukkende presentert som en mulighet for de som kommer fra yrkesrettet utdanning. Vi savner betydningen av muligheten for de med generell studiekompetanse å kunne velge fagskoleutdanning framfor bachelorutdanning.