Forslag om ny regulering av arbeidstid lansert

Publisert:

Denne uka la Arbeidstidsutvalget frem sin rapport etter en samlet gjennomgang og vurdering av reguleringene på området for arbeidstid. Virke kunnskap og teknologi er svært fornøyd med utvalgets forslag til endringer på området for særlig uavhengige stillinger.

​Også når det kommer til regulering av forbudet mot nattarbeid, er utvalgets forslaget godt nytt. Forslagene til ny regulering gir arbeidsgiver større fleksibilitet og gjør det enklere for flere virksomheter og arbeidstakere å tilpasse arbeidstiden etter oppgavene, ikke klokken.  

Arbeidstidsutvalget er et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som under professor Karen Helene Ulltveit-Moes ledelse har vurdert hvordan arbeidskraften best kan utnyttes i fremtiden. Virke har underveis i utvalgets arbeid levert flere innspill til utvalget basert på tett dialog med medlemsvirksomhetene innen blant annet kunnskap- og teknologinæringen.

Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro er svært fornøyd med at utvalget har lyttet til Virkes innspill knyttet til behovet for endringer i reguleringen av arbeidstid:   

-Arbeidstidsutvalget foreslår viktige endringer i arbeidstidsreguleringene som gjør at flere arbeidstakere enn i dag vil få mer fleksible arbeidstidsbestemmelser dersom Stortinget følger opp utvalgets anbefalinger. Forslaget som er lansert av utvalget er i samsvar med Virkes innspill til utvalget, og harmonerer godt med en arbeidshverdag der stadig flere medarbeidere innen kunnskap og teknologinæringene har oppgavestyrt og ikke klokkestyrt arbeidstid. Vi ser på anbefalingene i utvalgets rapport som en viktig delseier på veien mot et mer fleksibelt lovverk, og vil nå jobbe videre for at regjeringen følger opp utvalgets anbefalinger, sier Munro.

Videre prosess
Arbeidstidsutvalget er et ekspertutvalg og regjeringen står fritt til å lytte eller forkaste utvalgets anbefalinger. I første omgang vil utvalgets vurderinger bli sendt på høring. Virke vil følge regjeringens videre oppfølgning av arbeidstidsutvalget tett og jobbe aktivt for at man endrer arbeidsmiljølovens bestemmelser på en slik måte at de samsvarer med et sterkt ønske om økt fleksibilitet når det kommer til reguleringen av arbeidstid. 

Dette foreslår utvalget

Ledende og særlig uavhengig stilling
Arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Utvalget foreslår at unntakene for arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling videreføres, men at vilkårene presiseres i loven. Utvalget foreslår også at det utarbeides en veileder til bestemmelsene. 

Videre foreslår utvalget at noe flere arbeidstakere enn i dag skal kunne unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtale at arbeidstaker har en såkalt delvis uavhengig stilling. Slik avtale kan bare inngås med en arbeidstaker som arbeider i en stilling med visse kjennetegn. Dersom det er inngått en slik avtale gjelder følgende grenser:

  • Arbeidstaker skal ikke ha en samlet arbeidstid på mer enn 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker.
  • Arbeidstaker skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Forslag som åpner for mer kveldsarbeid
Arbeidstidutvalget foreslår endringer i reguleringen knyttet til nattarbeid. Per i dag er det slik at arbeid mellom klokken 21 og klokken 06 er nattarbeid, og i utgangspunktet er forbudt. Utvalget foreslår en endring som åpner for at deler av arbeidet kan legges til tidsrommet mellom klokken 21 og 23 dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, uten at dette ansees som brudd på loven. Dersom forslaget blir gjennomført, betyr det at det ikke lenger blir et generelt forbud mot å sjekke mail eller jobbe på etter kl 21.00 for ansatte i kunnskap og teknologinæringene.

Dette gir mulighet for mer fleksibilitet, eksempelvis ved at  den ansatte kan dele arbeidsdagen i flere bolker og flytte noe av arbeidet fra ettermiddagen til kvelden.

Utvalget foreslår imidlertid å beholde kravet om 11 timers sammenhengende hvile mellom to arbeidsøkter, med mindre det bedriften har en lokal avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte som forkorter denne hviletiden. Det betyr at en ansatt som arbeider til kl 23.00 ikke kan starte på jobb før kl 10.00 dagen etter, med mindre det er grunnlag for unntak.

Dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med fagsjef for Virke kunnskap og teknologi Iman Winkelman.