Forslag til ny hvitvaskingslov – viktig også for inkassobransjen

Publisert:

Regjeringen la i dag (16.februar) frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. Også inkassobransjen blir berørt av ny lov.

Formålet med forslag til ny hvitvaskingslov er å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Samtidig utvides regelverket til å gjelde for tilbydere av spilltjenester. Regjeringen skriver videre at Lovforslaget legger opp til å tydeliggjøre ansvaret til agenter av utenlandske betalingsforetak har for å forhindre hvitvasking, og å underlegge agentene tilsyn.

Konsekvenser for inkassoforetak

Det har vært knyttet stor spenning til om inkassoforetak også underlegges hvitvaskingsloven. Dette har regjeringen anbefalt å ikke gjøre. I stedet foreslås en egen hjemmel i inkassoloven som fritar fra taushetsplikt og gir ansvarsfrihet ved behov for varsling til Økokrim.

Begrunnelse for standpunkt

Regjeringen skriver følgende i proposisjonen om hvorfor de velger å ikke la hvitvaskingsloven gjelder for inkassoforetak:

«Departementet har på bakgrunn av høringen besluttet ikke å foreslå at foretak som driver inkassovirksomhet underlegges hvitvaskingsloven. Departementet understreker at det bærende prinsippet i hvitvaskingsloven dreier seg om gjennomføring av risikobaserte kundetiltak som legger opp til en hensiktsmessig undersøkelses- og rapporteringsplikt til myndighetene. Det er sentralt at dette dreier seg om kunden. I utredningen er det gitt flere eksempler på tilfeller som kan gi grunnlag for mistanke, men disse er i all hovedsak knyttet til skyldners forhold, eller knytter seg til overføringer fra skyldner til inkassoforetaket. Inkassovirksomheter er, som alle andre, underlagt straffeloven, herunder bestemmelsene om hvitvasking og uaktsom hvitvasking, jf. straffeloven §§ 337 og 340. Generelt vil dette medføre at inkassovirksomheter ikke kan ha et ubevisst forhold til opphavet av de midlene de krever inn på vegne av kreditor.

Etter departementets oppfatning vil de pliktene hvitvaskingsloven pålegger rapporteringspliktige overfor kundene, være lite egnet til å bygge ut den bevisstheten inkassator uansett må ha etter straffelovens bestemmelser om hvitvasking. Departementet har merket seg at inkassobransjen, representert ved Virke Inkasso, ønsker en mulighet til å rapportere til politiet eller Økokrim ved mistanke om straffbare forhold. Departementet antar at Økokrim bør legge til rette for at det skal være mulig å rapportere elektronisk også for inkassoforetak, selv om disse ikke blir rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket.

For å legge til rette for rapportering, foreslår departementet en særskilt bestemmelse i inkassoloven om unntak fra taushetsplikt og ansvarsfrihet i forbindelse med rapportering, i tråd med hvitvaskingslovens regler».

Du kan lese mer om regjeringens forslag her >> 

NB: Det gjøres oppmerksom på at dokumentet som er lagt frem er regjeringens forslag, og at endringer kan skje i forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget.