Forslag til ny organisering av spesialisthelsetjenesten

Publisert:

De ideelle sykehusenes interesser ivaretatt i Kvinslandutvalgets NOU.

Sykeoleier på sykehus

Kvinnslandutvalget NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten ble lagt frem 1. desember. Utvalget har utredet og vurdert flere modeller for fremtidig organisering av de regionale helseforetakene og sykehusstrukturen. Virke vil følge opp NOUen, og vil involvere medlemmene i dette arbeidet.

- Virke har jobbet målrettet opp mot utvalget for å synliggjøre de ideelle sykehusene og andre ideelle aktørers rolle og bidrag i spesialisthelsetjenesten sier Inger Helene Venås i Virke ideell. – Virke er fornøyd med at medlemmenes interesser i hovedtrekk er ivaretatt. 

Et stort flertall i utvalget foreslår at det skal beholdets et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten. Flertallet foreslår også å beholde dagens regioninndeling, selv om det er en utfordring at Helse Sør-Øst alene er større en de tre andre helseregionene til sammen.

Et knapt flertall foreslår å legge ned dagens HF som selvstendige rettssubjekter, og legge direktørene for disse inn i de regionale ledergruppene. Denne modellen innebærer at RHF-nivået består sånn noenlunde, men med flere større tilpasninger lengre ned i organiseringen.

- Med for så vidt mange uenigheter i utredningen er det for tidlig og konkludere hva utfallet i denne prosessen blir sier Venås. - Virke er spesielt opptatt av at de ideelle sykehusene må involveres bedre på strategisk nivå i styringsdialogen fremover avslutter hun.

Se her for utvalgets pressemelding >> 

Se her for Stener Kvinnslands presentasjon 1. desember >>