Fortsatt uavklart om beregning av RVO-avgiften

Publisert:

Som vi tidligere har informert våre medlemmer om har Hovedorganisasjon Virke og RVO-sekretariatet ulikt syn på hvordan RVO-avgiften skal beregnes, og vi har klaget saken inn for Arbeidsdepartementet. Virke og NHO var den 14. desember 2012 i møte i departementet hvor vi redegjorde nærmere for vårt syn.

Departementet har varslet at de i nær fremtid vil gi en skriftlig tilbakemelding på klagen.

Virkes anbefaling til våre berørte medlemmer er å betale tilsendt faktura for RVO-avgift og heller kreve tilbakebetaling dersom departementet omgjør RVO-sekretariatets forståelse av hvordan RVO-avgiften skal beregnes.

Dersom noen av våre medlemmer likevel har valgt å ikke betale fakturaen og nå har mottatt inkassovarsel fra Kreditorforeningen, kan dette skriv vedlegges eventuell klage til Kreditorforeningen.  Det følger av god inkassoskikk at omtvistede krav ikke skal inkassoinndrives. I eventuell klage, bør det samtidig henstilles om at kravet ikke oversendes rettsapparatet før departementets skriftlige avklaring foreligger.