Gjeldsregisterloven - Virke Inkasso sitt høringssvar

Publisert:

Regjeringen sendte den 25. okt. 2016 ut et forslag om gjeldsregisterloven på høring, hvor all forbruks- og kredittkortgjeld skal registreres i et nytt privat register. På generelt grunnlag støtter Virke Inkasso forslaget.

Penger

Fra Virke Inkasso høringssvar:

Generelt om forslag til opprettelse av gjeldsregister Virke Inkasso støtter forslaget om et privat gjeldsregister i Norge, og er enig med departementet at et gjeldsregister vil kunne forebygge gjeldsproblemer og øke kvaliteten på kredittvurderinger. Vi mener også på generelt grunnlag at forslaget har imøtekommet eventuelle bekymringer om krenkelser av personvern ved å underlegge gjeldsregister streng statlig kontroll.

Vi vil derimot påpeke at mange av de spørsmål som ikke ble berørt ved forrige lovforslag om privat register som alternativ modell, heller ikke er utredet i dette forslaget. Nærmere detaljer om rapportering, registrering, innsyn, vedtekter, virksomhetsbegrensning og regulering av vederlag skal fastsettes i forskrift. Virke Inkasso påpeker at disse spørsmålene berører sentrale deler av grunnlaget for driften av et gjeldsregister, og kan medføre usikkerhet ved planlegging av oppstart for aktuelle aktører. Personvernforordningen trår heller ikke i kraft før mai 2018. For å være sikker på at man er i overensstemmelse med nødvendige endringer og tilpasninger, kan også dette forhold påvirke et oppstartstidspunkt.

Merknader til høringsnotatet

Virke Inkasso har i hovedsak merknader til enkelte uttalelser i høringsnotatets kapittel  5, 6 og 7, og noen merknader til kapittel 10. Når det gjelder kapittel 8 tiltrer Virke Inkasso departementets oppfatning i sin helhet, da konklusjonen av personvernhensynsvurderingen er at behovet for gjeldsregister forsvarer opprettelsen av dette. Vi har valgt ikke å kommentere særskilt alternative tiltak i kapittel 9, da vi mener at flere av forslagene er supplementer til et gjeldsregister, men i seg selv ikke er et dekkende alternativ. Eventuelle forslag antas bl.a. å reguleres i finansavtaleloven eller forskrift til denne.

Regjeringen.no: Les alt om Høring - forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven). På denne siden finner du både alt om høringen og alle høringssvar som er sendt inn.

Regjeringen.no: Forslag om gjeldsregister sendes på høring

Les tidligere sak på Virke Inkasso: Høring om forslag til Gjeldsregister

Les Virkes høringsuttalelse her >>