Gjennomslag i klagesak om arbeidstid

Publisert:

​Vedtak om 14 timers daglig arbeidstid og ukentlig arbeidstid opptil 98 timer.

​Arbeidsmiljøloven (AML) § 10-12, 7. ledd gir Arbeidstilsynet adgang til å samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker kravet til daglig og ukentlig arbeidsfri og maks daglig og ukentlig arbeidstid. Denne adgangen gjelder for helse- og omsorgsarbeid og vakt- og overvåkningsarbeid. Arbeidet må også være delvis av passiv karrakter, arbeidstaker må sikres kompenserende hvile eller der det ikke er mulig, annet passende vern. I denne saken anfører Virke at annet passende vern er sikret.

Fagforbundet har i flere år gitt tilsvarende dispensjoner, men det var ikke etablert  tariffavtale med Fagforbundet på denne medlemsbedriften som leverer BPA tjenester. Bedriften måtte derfor søke Arbeidstilsynet om ovennevnte dispensasjon og fikk innvilget denne i 2014. I 2016 ble imidlertid forlengelse av samtykke til denne arbeidstidsordningen avslått av den nyetablert Arbeidstidsenheten til Arbeidstilsynet. Tidligere ble denne type søknader innvilget av Arbeidstilsynet regionalt, men nå er altså denne type saker sentralisert til Arbeidstidsenheten lokalisert i Bergen.

Og ikke lenger få innvilget denne type søknader ville fått svært alvorlige konsekvenser; for sterkt funksjonshemmede med omfattende assistansebehov, for arbeidstakerne som sterkt ønsker denne type arbeidstidsordninger, for HMS, sykefravær, ulik praksis og forskjellsbehandling avhengig av tariffavtale eller ikke – i det hele tatt muligheten for å kunne få denne type tjenesteutførelse til å kunne fungere.

Virke sendte derfor rettidig en svært grundig og utdypende klage til Direktoratet for Arbeidstilsynet som er øverste klageorgan for Arbeidstilsynet. Virke klarte også på kort varsel å få til et lengre møte med Direktoratets toppledelse og jurister for på generell basis å inngående forklare hva tjenesten BPA innebærer og derved behov for fleksibel arbeidstid. Det ble et svært godt møte hvor vi fikk til en god dialog og forståelse for hva BPA tjenesten er og kan innebære av behov for fleksibel arbeidstid. At Arbeidstilsynet har fått svært godt innsyn i BPA bransjen som sådan er svært viktig når det gjelder alle dispensasjonssøknader som våre medlemsbedrifter vil sende inn fremover. Vi er derfor svært fornøyd med at Direktoratet så raskt tok i mot oss og bidro til et svært godt møte.

Klagen fra Virke var som sagt svært grundig og utdypet på beste måte det som skulle frem i sakens anledning. Direktoratet fremhever også dette og er enig i alle våre anførsler. Vi er også fornøyd med Direktoratets grundige behandling, at de ikke bare opphever vedtaket og sender det tilbake til underinstansen, men omgjør vedtaket og treffer selv et endelig vedtak. Direktoratet for arbeidstilsynet som øverste organ gir på denne måten retningslinjer for fremtidige saker noe som er svært viktig for BPA bransjen. Vi vil kunne gå mer i detaljer og besvare spørsmål fra våre medlemmer i neste medlemsmøte for BPA hos Virke 6. september.