God dialog om samarbeidsavtalen for ideelle

Publisert:

Fredag 28. februar var Virke i møte med statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om videreutvikling av samarbeidsavtalen for ideelle. Statssekretæren ga i møtet tydelige  signaler om at regjeringen vil fylle med innhold og at regjeringen vil gjøre det den kan for å sikre et godt tilbud fra ideelle i helse- og sosialsektoren fremover. Solberg sa i tillegg at departementet skal ha bilaterale møter med de øvrige partene i samarbeidsavtalen.

Regjeringen vil helt konkret utvikle samarbeidsavtalen videre, både når det gjelder samarbeidsformer mellom staten og ideelle, avtaleforhold (lengde, fleksibilitet osv), kvalitet og mangfold. Virke diskuterte spesielt håndtering av pensjonsutfordringene for ideelle med statssekretæren. Regjeringen erkjenner at håndteringen av pensjonsutfordringene er helt avgjørende for de ideelle aktørenes fremtid som leverandører av helse- og sosialtjenester, og for at vi skal ha et mangfold av leverandører i fremtiden. Regjeringen arbeider nå med å finne muligheter innenfor EØS-avtalens rammer for å finne en langsiktig løsning på pensjonsutfordringen. Dette vil de samarbeide med Virke om. Arbeidet koordineres med de andre aktuelle departementene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet. 

Statssekretæren svarte også ja til en invitasjon fra Virke om å møte ideelle virksomheter og motta innspill om samarbeidsavtalen og pensjonsproblemstikken. Virke vil sette en dato for et slikt innspillmøte så snart som mulig, og sende invitasjon.