Gode medlemmer og samarbeidspartnere av Virke inkasso,

Publisert:

Justisminister Tor Mikkel Wara har svart på Stortingets spørsmål om den uholdbare restansesituasjonen hos mange av landets namsmenn. Virke inkasso mener statsråden ikke tar det nødvendige ansvar i møte med en situasjon der flere av landets politidistrikter bryter saksbehandlingstiden med opp mot 10 måneder.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik (AP) sendte nylig justisminister Tor Mikkel Wara et skriftlig spørsmål der hun utfordret Regjeringen og statsråden på den lange saksbehandlingstiden som gjør seg gjeldende hos mange av landets namsmenn. Bakgrunnen for spørsmålet er Virke inkassos nære og tette dialog med det politiske miljø i forbindelse med medlemmenes tilbakemelding på at politiet ikke løser en av sine viktigste sivile oppgaver på en tilfredsstillende måte. Tajik henviste i sitt spørsmål konkret til Virkes innspill og spurte om hvordan justisministeren vil legge til rette for at Politiet kan levere på sine oppgaver i tråd med blant annet Politidirektoratets retningslinjer for saksbehandlingstid hva gjelder utleggssaker.

Spørsmålet ble besvart av justisminister Tor Mikkel Wara tidligere i dag. Av svaret følger det en redegjørelse der den lange saksbehandlingstiden for utleggssaker begrunnes med en sterk vekst i antall saker.  Videre skriver statsråden følgende i sitt svar til Stortinget: «direktoratet opplyser at det pågår et arbeid med digitalisering av sivil rettspleie, og at dette ventelig vil føre til effektivisering av prosessen for å avholde utlegg slik at namsmannen kan ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag som garantist for et velfungerende kredittmarked». Wara avrunder sitt svar med å vise til at departementet følger med på utviklingen når det gjelder namsmannens saksbehandlingstid.

Hele svaret kan leses her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=72855

Fornøyd med Stortinget, ikke med statsrådens svar

Virke inkasso er fornøyd med at Stortinget nå har engasjert seg i en viktig problemstilling av stor betydning for alle foreningens medlemmer. Samtidig er vi skuffet over at justisministeren uten videre støtter seg på PODs forklaring om at den lange saksbehandlingstiden skyldes en vekst i antall utleggssaker. I realiteten må det både mer kapasitet og kompetanse til for å ta unna det betydelige etterslepet som foreligger hos namsmannen i flere av Norges største byer.  Videre er det viktig at man legger raskt til rette for at gevinstene av Politiets omorganisering i forbindelse med Politireformen kan høstes. Foreløpig har reformen medført at sakene har hopet seg opp i politidistriktene som har vært under omorganisering. Wara tar ikke ansvar når han peker på antall saker som hovedforklaringen bak dagens restansesituasjon.

Virke inkasso vil følge saken videre gjennom ytterligere politisk dialog i høst. Dette avledet av Waras tilbakemelding til Stortinget om at departementet følger med på utviklingen innen området vi har satt søkelys på. Vi tror samtidig at Stortingets henvendelse til Justisministeren om denne saken blir lagt merke til av både departementet og POD, og gjør det vanskelig å ikke foreta seg noe dersom dagens uholdbare situasjon vedvarer gjennom 2. og 3.tertial 2018.

Vi takker alle medlemmer som har kommet med gode innspill i forbindelse med vårt politiske påvirkningsarbeid rundt namsmannens restansesituasjon, og hører gjerne fra de av dere som har gjort seg andre/nye erfaringer i forbindelse med saken.