Handelsregnestykket Stortinget må si ja til

Publisert:

Fjerning av 350-kronersgrensen vil gi staten om lag en milliard kroner i økte mva-inntekter i 2019.

Pengene kan brukes på å fjerne toll på tekstilvarer, redusere avgift på mineralvann og styrke kontrollen med netthandel fra utlandet. Disse endringene vil gi økt omsetning og flere arbeidsplasser i norsk handel, økt forbrukersikkerhet og mindre klimagassutslipp.

I høringen om statsbudsjettet for 2019 i finanskomiteen den 15. oktober foreslo Virke Handel følgende:

  1. Avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet til verdi under 350 kroner avvikles, og det må settes fortgang i arbeidet med forenklede, digitale løsninger for deklarasjon, mva-registrering og avgiftsbetaling som samsvarer med det som gjøres hos våre handelspartnere
  2. Avgiftsøkningen i 2018 på alkoholfrie drikkevarer reverseres tilbake til 2017-nivå og grunnavgiften på drikkevareemballasje legges om til en materialavgift
  3. Utviklingsland gis bedre adgang til det norske markedet gjennom reduksjon av toll på tekstilvarer og lettelse i begrensningen knyttet til GSP-landene størrelse.

Endringene vil til sammen virke provenynøytralt i budsjettet, men vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster ved å styrke verdiskaping og sysselsetting i Norge, gi mindre klimagassutslipp og økt forbrukersikkerhet.

Les Virke Handels høringsnotat til finanskomiteen på Stortinget

Virke handel har også formidlet rapporten fra Menon Economics om konsekvenser av 350-kronersgrensen til hele det politiske miljø