Høyre har lyttet til Virke kunnskap og teknologi

Publisert:

Høyres ferske programforslag tar Virkes arbeid for kunnskap- og teknologinæringene på alvor.

Blant annet understreker partiet tydelig at offentlig sektor skal unngå konkurranse med privat sektor på områder med et velfungerende leverandørmarked. Høyre går også til valg på en moderne og mer fleksibel arbeidsmiljølov i tråd med kravet fra Virke kunnskap og teknologi.

Nylig lanserte Høyres programutvalg sitt forslag til nytt stortingsvalgprogram for neste valgperiode (2017-2021). Programmet, som skal behandles og vedtas på partiets landsmøte senere i vår, inneholder flere konkrete forslag til politiske standpunkt som er direkte avledet av forslag Virke kunnskap og teknologi har spilt ovenfor Høyres programutvalg. Under følger en oversikt over de viktigste gjennomslagene Virke kunnskap og teknologi har fått med hensyn til konkrete formuleringer i Høyres programforslag:

Innspill fra Virke Kunnskap og teknologi:

Høyres programforslag:

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør moderniseres og i større grad tilpasses dagens og fremtidens måte å jobbe på. Flere enn i dag bør gis større fleksibilitet med hensyn til samlet arbeidstid.

 

(Høyre vil) Ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid.

Det offentlige skal som hovedregel benytte private tjenesteleverandører på området for ikt og unngå å bygge opp store funksjoner i egen virksomhet i konkurranse med et velfungerende leverandørmarked.

 

(Høyre vil) Ikke bruke store ressurser på at offentlig sektor skal utvikle IT-løsninger i egen regi der det allerede finnes gode løsninger, eller der private kan gjøre jobben bedre.

(Høyre mener) At det på områder hvor det eksisterer velfungerende markeder med private aktører, skal det offentlige avvikle sin tilsvarende virksomhet dersom ikke avgjørende samfunnshensyn tilsier noe annet.

Utbygging av bredbånd skal som hovedregel skje av private aktører. Myndighetenes oppgave er å sørge for gode rammevilkår som gjør det kommersielt attraktivt å investere i utbyggingen av denne typen infrastruktur. 

(Høyre mener) at offentlig støtte bør konsentreres til områder der det ikke er forutsetninger for en markedsbasert utbygging og til offentlig sektors eget behov for å tilby innbyggere og næringsliv ulike tjenester på nett.

Offentlige registerdata og annen stordata må gjøres enklere og bedre tilgjengelig som grunnlag for utvikling av nye og bedre tjenester i offentlig og privat regi.

(Høyre vil) Gjøre flere offentlige data tilgjengelige slik at bedrifter kan ta i bruk dataene til å lage nye tjenester og arbeidsplasser.

Det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker avskaffes.

(Høyre vil) Innføre momsfritak på e-bøker.

Også på andre områder har Høyres programutvalg fulgt opp innspillene fra Virke kunnskap og teknologi:

Konkurranse på like vilkår

Virke er fornøyd med at Høyres programutvalg foreslår å programfeste likebehandling av private og offentlige aktører når det offentlige konkurrerer i et åpent marked. Likeledes tar partiet til orde for å sikre at private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester på samme vilkår som offentlige virksomheter. Dette er svært viktig i forlengelsen av flere saker der det offentlige opptrer i markedet i konkurranse med private virksomheter, og der denne konkurransen ikke alltid foregår på like vilkår. Et eksempel på dette er utviklingen av digitale læremidler der både offentlige og private aktører konkurrerer i markedet, men der finansieringsmodellen til fylkeskommunen gir det offentlige et ubetinget konkurransefortrinn som ødelegger for privat innovasjon. Virke legger i denne sammenheng merke til at Høyre også eksplisitt nevner dette i sitt program gjennom følgende formulering: "Legge til rette for konkurranse om utvikling av digitale læremidler i skolen, for å få bedre kvalitet og flere tilbydere".

Redusert skatt på privat eierskap

Virke har gjennom Høyres programforslag fått gjennomslag for mange av sine standpunkt på skatteområdet. Spesielt er Virke fornøyd med at Høyre fastslår at beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land. Høyres programutvalg foreslår også å programfeste at formueskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut. Virke mener dette haster av hensyn til den pågående omstillingen i norsk økonomi.

Høyres programforslag for stortingsperioden 2017-2021 vedtas endelig på partiets landsmøte 9-12.mars 2017. Hele programforslaget kan leses her >>