Kjøpermakt gir ikke økte priser til forbruker

Publisert:

Kjedenes økte kjøpermakt gir ikke økte priser til forbruker og hemmer ikke innovasjon og produktutvikling hos leverandørene. Det konkluderer en ny studie fra Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) som er gjort på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i forbindelse med det pågående matmaktarbeidet.

En ny rapport fra BECCLE som drøfter mulige virkninger av økt utnyttelse av kjedenes kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren konkluderer med at:

  • det er lite sannsynlig at vannsengeffekten (bedre priser for store kjeder motsvares av dårligere betingelser for små kjeder) gir høyere priser til forbrukere.

  • det ikke er grunnlag for å hevde at kjedenes satsning på egne merkevarer hemmer produktutviklingen i verdikjeden for mat.

  • det ikke er grunnlag for å hevde at økt kjøpermakt fører til økt utestengelse av leverandører.

  • forbud mot faste betalinger ikke forventes å gi lavere priser til forbrukerne.

  • kjeders vertikale integrasjon mot leverandører kan være gunstig for både industri og forbrukere i de tilfeller leverandørene er tilbakeholdne med nye investeringer (hold up-problemet).

I utredningen påpekes det at den enkelte aktør kan være tilbakeholden med å ta opp eventuelle brudd på avtaler i frykt for represaliser, og at dette taler for at det opprettes et uavhengig organ som kan motta eventuelle klager og har fullmakt til å finne en løsning på eventuelle problemer.

Rapporten "Kjøpermakt i dagligvaresektoren" er ment som underlagsmateriale for lovutvalget som utreder hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Rapporten er skrevet av Tommy Staahl Gabrielsen, Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad på oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Rapporten kan leses i sin helhet her.