Kompetanseutvalgets rapport | Høring blant medlemmene i Virke Trening

Publisert:

Kompetanseutvalget ble nedsatt av styret i Virke Trening 19. november 2015.

I forbindelse med Treningskonferansen den 14. oktober 2016 overleverte utvalget rapporten som oppsummerer utvalgets vurderinger og anbefalinger til styret. Rapporten sendes med dette på høring blant medlemmene i Virke Trening. Gjennom høringen inviteres medlemsbedriftene til å komme med sine innspill og vurderinger av utvalgets anbefalinger.

Bakgrunnen for Kompetanseprosjektet er et felles mål om å styrke profesjonaliseringen av bransjen gjennom å øke det formelle kompetansenivået blant trenere i treningssenterbransjen. I rapporten redegjør utvalget for sine anbefalinger til innhold og omfang i en grunnutdanning som møter bransjens behov. Utvalget mener denne utdanningen bør gjøres til en bransjestandard, i den forstand at alle som jobber som trenere minimum bør inneha real- eller formalkompetanse som svarer på innholdet i denne utdanningen

Rapporten i sin helhet finner dere her... Utvalgets funn og anbefalinger er oppsummert innledningsvis i rapporten.

Fristen for oversendelse av høringsinnspill er satt til torsdag 10. november 2016. Behov for utvidet høringsfrist bes meldt inn i god tid før fastsatt frist.
Vi ber om at høringssvarene sendes direkte til .