Kulturbudsjettet 2018 – en oppsummering

Publisert:

Statsbudsjett 2018 som ble lagt fram 12.10.17. Der Regjeringen skriver flott om satsning på frivillighet, kultur og næringsutvikling leverer de et kulturbudsjett som er selvmotsigende med flere store kutt.

 • Kulturmomsen øker fra 10% til 12%
  Regjeringen øker lavmomssatsen fra 10 % til 12 %, kun to år etter at de økte satsen fra 8 %. Dette rammer museumssektoren og kinobransjen og vil føre til dyrere kulturbilletter. Økningen er i tråd med Scheel-utvalgets anbefalinger om at lavmomsen skal opp på 15 %.
 • Kulturrådet
  Norsk kulturfond foreslås økt med 2,8%. Kunstnerstipendene øker med 2,2%.
 • Museum og kulturarv
  Indeksreguleringen til museene er i snitt 2,3- 2,4 %. Regjeringen foreslår i tillegg en økning i bevilgning til en rekke nasjonale kulturbygg på totalt 146 millioner.
 • Tilskudd til næring
  Regjeringen kutter dramatisk i en av de viktigste ordningen for internasjonalisering, UDs budsjettpost for tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål reduseres med 49 %. Samtidig foreslås det en økning til det nyetablerte Kreativt Norge, med 12 millioner kroner.
 • Talent Norge
  Regjeringen fortsetter sin satsing og styrker Talent Norge med 2,8 millioner.
 • Gaveforsterkningsordningen
  Gaveforsterkningsordningen flyttes til tippenøkkelen og økes med 20 millioner
 • Frivillighet
  Regjeringen kutter driftstilskuddene til 33 frivillige organisasjoner fra Landbruks- og matdepartementet med argumentasjon om at «Driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig, og ikke være avhengig av årlige statlige overføringer». Dette innebærer blant annet fjerning av driftstøtten til Norsk Kulturarv, Geitmyra matkultursenter for barn og Vitenparken. Regjeringen foreslår samtidig å styrke det frivillige kulturlivet med 10 millioner kroner, der 5 millioner kroner skal brukes til økt satsing på kor og 5 millioner kroner til amatørteater.
 • Vedlikehold av kulturhistoriske bygninger og nye formidlingsarenaer.
  Regjeringen foreslår 324,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg. Dette innebærer midler til blant annet nytt museumsanlegg på Orkla Industrimuseum, ny scene for Carte Blanche og teatergarasjen i Bergen i Sentralbadet, en ny Ibsen-scene i Oslo og oppstart på kunstsiloen til Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand.
 • Filminsentivordningen
  Filminsentivordningen beholdes på Kulturbudsjettet og indeksreguleres.