Kulturbudsjettet 2019

Publisert:

Et godt kulturbudsjett med viktige satsinger på kulturbygg og momskompensasjon. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er igjen overført til kulturbudsjettet som betyr realnedgang på 0,5 prosent for de aller fleste. Her er en oppsummering av kulturbudsjettet.

 

GENERELT

 • Kulturfondet øker med 32,7 millioner kroner fra saldert budsjett 2018. I tillegg til en generell justering på ca. 2,2 prosent er det gjort ekstra bevilgninger til blant annet aspirantordningen (2 millioner kroner), etablerte scenekunstgrupper (7 millioner kroner), oversettelse av samisk litteratur (2 millioner kroner) og litteraturformidling for barn og unge (6,5 millioner kroner).
 • Tilskuddet til Fond for lyd og bilde økes med 3,93 millioner kroner.
 • Momskompensasjonsordningen økes med 134 mill.
 • Balansekunst, som består av mer enn 60 kunst- og kulturorganisasjoner og jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv får 1,5 millioner kroner.
 • 20 mill. til mangfold og integreringstiltak innen kulturlivet.
 • Kulturalliansen får 1 million kroner.

 

MUSEUM

 • 285,6 mill. kroner til Nasjonale kulturbygg i 2019, samt 771,7 mill. kroner i tilsagnsfullmakt for å ferdigstille prosjekter i senere år. Det foreslås å gi tilslutning til i alt 18 nye prosjekter i 2019.
 • Økt driftsstøtte til ulike museer, herunder Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum, Preus museum, Valdresmusea, Baroniet Rosendal og Helgeland museum.
 • Bevilgningen til Nasjonalbiblioteket foreslås økt med 10 mill. kroner for å digitalisere audiovisuelt kulturarvsmateriale for museer, arkiver mv.
 • Driftstilskuddene til Museumsnettverket økes med 2,2 % mens KPI er beregnet til 2,7 %. Dette innebærer en realnedgang i driftstilskuddene.
 • Flere museer forvalter teknisk- industrielle kulturminner, underlagt Klima- og miljødepartementet. Denne er redusert med ca 3,5 mill + prisvekst fra budsjettforliket i fjor. 

KUNST

 • Størrelsen på arbeidsstipendene øker fra 261 539 kroner til 268 222 kroner, mens de langvarige stipendene økes fra 251 320 kroner til 268 222 kroner. Dermed innvilges siste del av den treårige lønnsreformen som kunstnerorganisasjonene foreslo i 2015.
 • 5, 9 millioner til Kunstsentrene i Norge. Av disse midlene er kr 800 000,- til administreringen av regionale prosjektmidler og en liten økning fra 4,8 millioner til 5,1 millioner til Statens utstillingsstipend.
 • Utstillingshonorarer- tildeles 6 millioner kroner. Beløpet har stått stille siden 2016. Behov: 20 millioner kroner for 2019

MUSIKK

 • Musikkutstyrsordningen (MUO) tilføres fem millioner for utvidelse til flere musikksjangre samt amatørteater- og frivillige teaterformål. Dette viser et signal om politisk vilje til videre satsing, men er fortsatt et stykke fra behovet for friske midler ved en sjangerutvidelse på 30 mill.


FILM OG DATASPILL

 • Økning til Filmfondet med 30,9 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2018. 5,1 mill. kroner av dette er øremerket satsing på dataspill.
 • Økt tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 mill. kroner.
 • Det skal opprettes en nasjonal filmkommisjon. I budsjettforslaget er det satt av 3 mill. kroner til tiltaket.
 • Tilskuddet til Bygdekinoen foreslås økt med 2,5 mill. kroner. Departementet vil vurdere Bygdekinoens videre driftsform.

Saken oppdateres