Kvinner i handel er nøkkelen for å oppnå bærekraftmålene

Publisert:

Mange kvinner med hendene i været
Women Vendor Exhibition and Forum i Istanbul, februar 2017

Det var svært inspirerende å møte over 400 entusiastiske og viljesterke kvinnelige entreprenører fra over 50 land som deltok på She Trades-initiativets Womens Vendor Exihibiton Forum 2017 i Istanbul i Tyrkia i februar. Og de er ikke alene!

Etter at initiativet ble lansert i 2015 av International Trade Centre (ITC), med mål om å knytte 1 million kvinner til det internasjonale markedet innen 2020, er tallet i dag 800 000! ITC er en organisasjonen som er tilknyttet både FN og Verdens handelsorganisasjon (WHO) og blant annet arbeider for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i utviklingsland i å øke sin eksport.

«Vi har et kollektivt ansvar for å sikre en bærekraftig økonomisk vekst, og kvinner må inkluderes for at vi skal oppnå det», sa Arancha Gonzaléz, direktør ITC i åpningstalen WVEF 2017.

Kort sagt: Vi når ikke bærekraftsmålene uten å inkludere handel og kvinner.

Handel- og tjenestenæringen er essensiell

Det har over mange tiår vært en bred politisk enighet om at handel er et avgjørende virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling. I statsbudsjettet for 2017 er handel og investeringer én av fire satsningsområder innen utviklingspolitikken. Dette er svært bra! Handel- og tjenestenæringen er Norges største private arbeidsgiver, og i privat sektor skapes det 9 av 10 jobber i utviklingsland. Gjennom de globale bærekraftsmålene er miljø og klima en del av løsningen på utfordringene rundt energi, økonomisk vekst og industrialisering. Her vil handel og tjenestenæringen stå sentralt, blant annet gjennom de mange mulighetene som ligger i den sirkulære økonomien og den fjerde industrielle revolusjonen. Norske importører kan være en katalysator i denne utviklingen.

Tilgang til formelle finansielle tjenester og utvikling av privat sektor

I verden i dag er det ca. 2 milliarder mennesker uten bankkonto hos en formell finansiell institusjon i følge Consultative Group to Assit the Poor. Den største andelen av disse kommer fra utviklingsland med opptil 95 % av befolkningen i enkelte land. Blant de som lever under fattigdomsgrensen er det i tillegg 28 % mindre sannsynlig for kvinner å ha bankkonto hos en formell finansiell institusjon enn menn. Ifølge en analyse fra Verdensbanken finnes det mellom 365 og 445 millioner mikro-, små- og medium selskaper i utviklingsland. Selv om disse utgjør ryggraden for mange lokalsamfunn, er flesteparten uformelle selskaper. Det er et stort behov for både økt kompetanse om-, og tilgang til finansielle tjenester for å bevege næringslivet fra uformell til formell sektor og skalere opp.

Fokus på jenter og kvinner

Satsningen på global helse og utdanning med fokus på jenter og kvinner er svært viktig. Det er også essensen i handlingsplanen "Frihet, makt og muligheter" som ble lansert i 2016, men her utelates det viktigste virkemiddelet til økonomisk frihet; næringsutvikling og tilgang til lønnet arbeid, enten som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende. Norge har en lang historie med å satse på kvinners rett til arbeid og økonomisk frihet for å oppnå likestilling. Dette bør også satses på i norsk utviklingspolitikk. Lønnet arbeid er med på å påvirke at kvinner går fra å være en antatt økonomisk byrde til en likestilt bidragsyter. I tillegg vil kvinners deltagelse i arbeidslivet være med å sikre den globale bærekraftige økonomiske veksten det er behov for, og øke velferden.

Agenda 2030 - En strategi for å oppnå FNs bærekraftmål

Millenniumsmålene viser at hvis verden har konkrete felles mål, politikkvilje og midler, kan vi løse store utfordringer. Oppnåelsen av millenniumsmålene har gitt svært mange positive effekter, men den økonomiske utviklingen har samtidig gitt flere utviklingsland en rask urbanisering, med blant annet utfordringer med negativ utvikling for miljøet og en høyere ulikhet. I prognoserapporten Future of Spaceship Earth vurderes sannsynligheten for å oppnå de 17 bærekraftsmålene. For mål nummer #10 Mindre ulikhet, viser rapporten ingen sannsynlighet for måloppnåelse i noen regioner.

Handel og investeringer vil være en sentral del av løsningen for å oppnå bærekraftsmålene, og derfor må det også være en sentral del av handlingsplanene i utviklingspolitikken. Det var svært positivt å høre Norad-sjef Jon Lomøy nevne verdikjeden som ett nytt viktig område for deres fremtidige satsning under Næringslivets utviklingskonferanse forrige uke. Dette er arbeidsintensive næringer med en høy andel kvinner, hvor det finnes store muligheter for å skalere opp med rett tilgang til finansielle tjenester og kan skape flere hundre tusen jobber.

Virke har arbeidet med kvinnelige entreprenører i øst-Afrika siden 2003. Vi mener at den eneste måten vi kan sørge for nødvendig jobbskapning og oppnåelse av bærekraftsmålene innen 2030 på, er å inkludere kvinner i handel i planene for næringsutvikling. Derfor forventer vi at Regjeringen er tydelig på dette i den nye utviklingsmeldingen.