Lite presist antall inkassoklagesaker

Publisert:

Virke inkasso har henvendt seg til forbrukerminister Linda Hofstad Helleland i forlengelsen av Forbrukerrådets klagestatistikk for 2017. Bakgrunnen for vår henvendelse er Forbrukerrådets manglende presisjon når det gjelder omtale av antall inkassoklagesaker.

Forbrukerrådet offentliggjorde 18.april en rapport de har valgt å kalle Forbrukerrådets klagestatistikk for 2017. I rapporten gjengis det blant annet tall for inkassoområdet med en ledsagende kommentar om at inkassoklagene har tredoblet seg de siste tre årene, og at veksten fremstår som uklar og må kartlegges. Virke inkasso karakteriserer deler av rapportens innhold som skivebom. Nedenfor følger innholdet i en henvendelse sendt forbrukerminister Linda Hofstad Helleland. Her fremgår det tydelig hvorfor Virke inkasso er kritisk til rapportens innhold:

 

Feil fremstilling av «bransjer på topp»

  • Forbrukerrådet har valgt å offentliggjøre publiseringen av dokumentet under følgende overskrift på rådets hjemmesider: «Forbrukere klager mest på bil, bank og bolig, viser samlet klagestatistikk for 2017». Også i øvrig pressemateriell i anledning statistikken opererer rådet med lignende formuleringer.

En rask gjennomgang av tilgjengelig statistikk i selve rapporten viser imidlertid at antall forbrukerklager er størst på helt andre områder enn bank. Dette fremgår tydelig av rapportens side 10 der man har foretatt en opplisting av antall klagesaker per marked.

 

  • Vi er kjent med at Forbrukerrådet har valgt å kategorisere klagesaker etter sektorområder, ikke markedsområder, og at dette er årsaken til at bank kommer høyt opp på klagestatistikken for 2017.

Vi finner rådets valg av metode uheldig med utgangspunkt i at man innen den enkelte sektor ofte opererer med et stort antall ulike bransjer som ikke nødvendigvis lar seg kategorisere slik Forbrukerrådet har valgt å gjøre i sin fremstilling. Vi viser i denne sammenheng til at eksempelvis begrepet bank også inkluderer inkasso i Forbrukerrådets statistikk. Dette selv om inkasso er et selvstendig bransjeområde som ikke naturlig hører hjemme under definisjonen «bankvirksomhet».

 

Har ikke villet innhente forklaring på tallene

  • Gjennom Forbrukerrådets statistikk løftes inkassobransjen frem som en næring der antall klagesaker øker kraftig. I anledning den påståtte økningen brukes blant annet følgende kommentar «Årsaken til veksten er uklar og må kartlegges».

Vi er kjent med at tallene for antall klagesaker på inkassoområdet bygger på informasjon mottatt fra Finansklagenemnda. Finansklagenemnda har ovenfor oss bekreftet at de ikke har blitt forespurt om en nærmere forklaring på årsaken til den sterke veksten i antall klagesaker. Heller ikke Virke inkasso som er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for inkassobransjen har blitt forespurt om en nærmere forklaring. Vi finner den manglende viljen til å innhente forklaringer til bruk i forbindelse med rapporten uheldig all den tid man med dette kunne unngått ytterligere spekulasjon om årsaken til hvorfor antall inkassoklagesaker øker. For ordens skyld gjengis forklaringen fra Finansklagenemnda her:

«Vi tror at hovedårsaken til økningen (i antall klagesaker på området for inkasso, vår anmerkning) er at vi registrerer saker annerledes enn de gjorde i tidligere inkassoklagenemnda, fordi vi registrerer alt vi får av klager. Dette ble silt mer tidligere. I all hovedsak er vårt inntrykk at det er omtrent samme inngang av saker som det var før, det er i alle fall ikke noen betydelig økning. Og dermed heller ikke noen grunn til å tenke at det har skjedd en merkbar forverring i inkassoselskapenes behandling av saker».

Ser vi på antall nemndavgjørelser der skyldner/forbruker har blitt gitt medhold, har dette ligget stabilt de senere år.

 

Hvorfor kontakter vi forbrukerministeren?

I brevet til Barne- og likestillingsdepartementet ber vi forbrukerminister Linda Hofstad Helleland bidra til at vi kan ha høy tillit til Forbrukerrådet i fremtiden. Dette innebærer også å sørge for at man i dialogen med Forbrukerrådet tydeliggjør en forventning om profesjonalitet når det gjelder rapportering og publisering av aktuelle forhold knyttet til eksempelvis antall klagesaker.