Mer om BPA

For å kunne planlegge tjenesten til beste for brukeren, arbeidstakeren og leverandøren er fleksibel arbeidstid helt sentralt. For å bidra til forventet kvalitet på denne tjenesten har Virke jobbet med følgende: 

Virke har vært svært delaktig i utarbeidelsen av Norsk Standardkontrakt for BPA. Denne kontraktstandarden, med benevnelsen NS 8435, regulerer de alminnelige kontraktsrettslige reglene mellom partene. Partene i dette tilfellet er kommunen som oppdragsgiver og valgt leverandør av BPA-tjenester. NS 8435 er utarbeidet av en bredt sammensatt komité som enstemmig anbefaler standarden. Standarden regulerer på en balansert måte de helt sentrale generelle forhold som skal løses i en kontrakt.
Det er ikke utarbeidet noen tariffavtale for denne bransjen. Virke har derfor tatt initiativ for å få på plass en tariffavtale. I denne sammenheng har Virke hatt stor nytte av et svært godt samarbeid med Svensk arbeidsgiver- og arbeidstakerside som har lang erfaring med BPA og tariffavtale. Virke har sammen med Fagforbundet/LO kommet langt i prosessen, og fremforhandlet tariffavtale er i sluttfasen.
Virke jobber kontinuerlig for å heve innkjøpskompetansen av denne type tjenester. Dette gjøres ved rådgivning, muntlig og skriftlig kommunikasjon og konferanser. Det er behov for å gjøre offentlige innkjøpsregler, NS 8435 og arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, oppsigelse og så videre bedre kjent, ikke minst hos offentlige innkjøpere.
De aller fleste leverandører av BPA-tjenester er medlem av Virke. Gjennom blant annet ovennevnte aktiviteter, samlinger og informasjon til våre medlemmer og alle andre tilbud Virke har til sine medlemmer, bidrar Virke til å heve kvaliteten på denne viktige tjenesten.