Mulighetsrom for ideelle sykehjem

Publisert:

Det er lov å utlyse en kontrakt om drift av sykehjem slik at bare ideelle får delta i konkurransen slår Virke fast.

Direktør helse, omsorg og ideell sektor, Inger Helene Venås
Direktør helse, omsorg og ideell sektor, Inger Helene Venås

Virke-advokater har laget et notat som for første gang peker på hvordan dette kan gjøres lovlig med den nye innkjøpsloven. Dette betyr at kommuner som ønsker dette, deriblant Oslo og Bergen, kan reservere kontrakter for ideelle aktører. Vårt Land omtalte saken på lørdag, hvor også Næringsdepartementet gav støtte til denne juridiske forståelsen.

- Jeg er så glad for at Virke-advokatene går foran og viser hvordan handlingsrommet i praksis kan brukes til å ivareta ideelle sykehjem. Det som nå er viktig for ideell sektor er at norske politikere faktisk benytter seg av handlingsrommet de har og sikrer et mangfold av tilbud, sier direktør for Virke Ideell Inger Helene Venås.

Lenke til notatet her.
Bergen kommune Byrådet i Bergen skal åpne tre sykehjem i løpet av de kommende to årene.  I Bergen, som for flere andre kommuner, har spørsmålet vært om det vil være juridisk handlingsrom til å forbeholde kontrakter for ideelle sykehjem. Nå peker Virke på et nytt mulighetsrom.
- Jeg mener det er viktig for ideelle sykehjem i hele landet. For norske kommunepolitikere betyr dette at de har handlingsrom til å vende seg mot ideelle sykehjem om de ønsker det, sier Venås.

Offentlig myndighetsutøvelse

Ny anskaffelseslov trer i kraft i Norge ved nyttår. Den nye forskriften har ulike hjemler for reservasjon, det er under vurdering hvor treffende det vil være i forhold til sykehjem. Virkes advokater har funnet en løsning som det ikke er knyttet debatt rundt. Myndighetsutøvelse er unntatt fra anskaffelsesloven. Unntaket ble senest stadfestet og begrunnet i kjennelse fra Oslo byfogdembete i september 2016 der syv kommersielle virksomheter saksøkte Oslo kommune for å reservere en konkurranse om barnevernstjenester. De tapte.  At myndighetsutøvelsesunntaket er aktuelt også innen psykiatri og rusbehandling er kjent. Nå på peker Virke på at en slik begrunnelse også kan brukes ved anbudsutlysninger for drift av sykehjem.

Hvorfor også sykehjem?

På de fleste sykehjem vil en stor andel av beboerne være personer med demens, inntil 80 % av pasientene på sykehjem antas å ha demenslidelse. I en del situasjoner er det nødvendig å søke fylkeslegene om bruk av tvang for å få utført nødvendig helsehjelp. Dette kan dreie seg om å få gjennomført personlig hygiene, medisinering og det å bringe vedkommende tilbake til sykehjemmet der vedkommende går ut. Sykehjem er ulike, men på enkelte sykehjem vil personer med demens og med tvangsvedtak skjermes, også på "lukkede" avdelinger.
Vilkåret er at det foreligger offentlig myndighetsutøvelse og at denne tvangsutøvelsen skal skje minst leilighetsvis. Når andelen personer med demens er så høy, vil det derfor være vanskelig å yte fullgode sykehjemstjenester til denne gruppen, uten bruk av tvang, og dermed også utøve offentlig myndighetsutøvelse.
Gjennom et mangfold av leverandører sikres tilbud som er tilpasset den enkelte brukers behov. Virke har her funnet et vi for å sikre mangfoldet. Offentlig-, ideelle- og kommersielle tilbud utgjør i sum en helhet.