Når kommer det nye utdanningsprogrammet?

Publisert:

Årsmøtet i Virke inkasso vedtok tidligere denne våren nye kompetansekrav for alle medlemmer av Virke inkasso. Det jobbes nå med å utvikle det nye utdanningsprogrammet for autoriserte inkassobevillingshavere og autoriserte faktiske ledere. Målet er å ha alt på plass til høstens fagdag 1.november 2018. Inntil da gjelder de eksisterende kompetansekravene som beskrevet i forskrift om autorisasjon av inkassobevillingshavere.

Formålet med de nye kompetansekravene er å legge til rette for saksbehandling og faglig ledelse av høy kvalitet i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. I tillegg skal det nye utdanningsprogrammet med tilhørende etterutdanningskrav medvirke til en profesjonell inkassobransje i møte med de forventninger samfunnet og myndighetene har til næringen. Formålet stiller krav til at utdanningsprogrammet legger til rette for relevant og konkret kompetanseoverføring på områder av direkte relevans for egen hverdag.

Utviklingsarbeidet i gang

Virke inkasso har gjennom en grundig gap-analyse avdekket hvilke endringer som må foretas i forlengelsen av gjeldende utdanningstilbud for at de nye kravene kan fases inn i løpet av året. Målet er å ha alt på plass til 1.november 2018. Blant de viktigste endringene er en ny konseptualisering av modulene som inngår i utdanningsprogrammet for autoriserte inkassobevillingshavere. Dette innebærer blant annet tydeligere emnebeskrivelser som gir bedre oversikt over hva man lærer og hvilken relevans fagområdene har for å kunne være en profesjonell og verdifull inkassobevillingshaver.

Årsmøtet vedtok også å etablere et nytt utdanningsprogram beregnet på faktiske ledere. Dette er et nytt tilbud der skal utvikles helt nye emner og en egen modul som bygger på grunnutdanningen tilpasset autoriserte inkassobevillingshavere.

For begge utdanningsprogram utvikles det en ny eksamen.

Viktig med god overgangsordning
I sitt vedtak knyttet til de nye kompetansekravene var årsmøtet opptatt av at det etableres en god overgangsordning for personer som har relevant real/formalkompetanse. Virke inkasso vil utvikle en modell som omsetter årsmøtets forventninger i et system som gjør at aktuelle kandidater kan dokumentere nødvendig fagkompetanse gjennom en eksamen som kvalifiserer direkte til titlene autorisert inkassobevillingshavere og autorisert faktisk leder.

Hvorfor er dette viktig?

 


Samfunnets krav til kompetanse har endret seg siden inkassoloven kom i 1989. I en spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer høsten 2017, svarte et mindretall av de spurte at dagens lovgivning stiller riktige kompetansekrav til personer som har formelt ansvar etter loven for virksomheten som utøves i et inkassoforetak.  Flertallet mener kompetansekravene bør skjerpes.De nye kompetansekravene skal bidra til at flere kan utvikle seg til bedre og profesjonelle medarbeidere og ledere i inkassobransjen.  I neste omgang vil dette også bidra til å styrke bransjens posisjon og evnen til å være en verdifull samarbeidspartner for norsk næringsliv for øvrig.

Spørsmål i forbindelse med de nye kompetansekravene kan rettes til leder av Virke inkasso.