Nødvendig evaluering og justering

Publisert:

Stortingets familie og kulturkomite avga onsdag uken sin innstilling i anledning regjeringens gjeldsinformasjonslov. Virke inkasso er skuffet over at inkassobyråene ikke gis tilgang til gjeldsregisteret, men forventer nå at man foretar en nødvendig justering i forlengelsen av en allerede varslet evaluering.

Iman Winkelman
Leder for Virke Inkasso, Iman Winkelman

Regjeringens gjeldsinformasjonslov har som formål å legge til rette for at banker og andre kredittytere kan skaffe bedre oversikt over omfanget av forbrukskreditter hos kunder som søker lån og kreditt. Hensikten er å begrense gjeldsproblemer i private husholdninger.

Virke inkasso er skuffet over at verken regjeringen eller Stortinget har lyttet til viktige innspill fra blant annet Arbeids og velferdsdirektoratet med hensyn til hvem som bør gis tilgang til gjeldsregistrene. I mange tilfeller vil det være i skyldners interesse at inkassobyråene gis anledning til å innhente informasjon om usikret kreditt som grunnlag for å vurdere hvordan man best kan følge opp pågående saker. For skyldnere med store økonomiske utfordringer knyttet til høy forbruksgjeld, vil tilgang til gjeldsregisteret kunne medføre at inkassobyråene i større grad enn i dag kan legge til rette for at disse gis tilbud om gjeldsrådgivning og andre hjelpetiltak.

Begrunnelse for avslag

I komitemerknaden i anledning Stortingets behandling av gjeldsinformasjonsloven, trekkes personvernhensyn frem som et hovedargument mot å gi inkassobyråene tilgang til gjeldsinformasjonen. Virke inkasso opplever dette som et lite valid argument all den tid de ansatte i et inkassoforetak allerede har strenge reguleringer hva gjelder taushetsplikt når det gjelder informasjon om skyldnere. Sannsynligheten for at informasjonen som følger av et gjeldsregister skal bli misbrukt eller komme på avveie, er således minimal.

Justering etter evaluering

Virke inkasso merker seg at en enstemmig stortingskomite ber regjeringen evaluere ordningen med nasjonal gjeldsinformasjon og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette senest to år etter at gjeldsregisteret er opprettet. Det bør som del av denne evalueringen også foretas en utvidet gjennomgang av hvorvidt det er hensiktsmessig å begrense utleveringen fra gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak i den utstrekning som Stortinget nå har besluttet. Virke inkasso vil være en pådriver for at man i forbindelse med evalueringen også tar initiativ til en nødvendig justering av paragraf 12 og med dette gir inkassobyråer helt eller delvis tilgang til gjeldsregisteret.

Hele komiteens innstilling kan leses her