Ny gjennomgang av legemiddelpolitikken

Publisert:

Virke er glad for at Stortinget har bedt Regjeringen om å lage en ny stortingsmelding om legemiddelpolitikken, blant annet med søkelys på riktig legemiddelbruk og apotekenes rolle.

Virke har spilt inn riktig legemiddelbruk til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med folkehelsemeldingen som legges frem senere i april.

Apotekene er en viktig del av førstelinjetjenesten og står nær brukerne over hele landet. Som påpekt i stortingsmeldingen om pasientsikkerhet er riktig legemiddelbruk en viktig del av det forebyggende arbeidet og vil spare samfunnet mye i redusert behandling. Gal eller uheldig legemiddelbruk står for 12 prosent av alle pasientskader, og det er en klar ambisjon om å redusere dette.

I dette arbeidet må apotekfarmasøytene få en sentral plass. Apotekene med sine 6500 ansatte helsepersonell i 700 apotek over hele landet utgjør en bærebjelke i det norske førstelinjetilbudet til befolkningen. Hvert år er det 45 millioner kundekontakter i apotekene. Det vil derfor være en stor gevinst knyttet til å trekke apotekene, med sin kompetanse, mer med i forebyggende helsearbeid.

Virke og Apotekforeningen har lenge etterlyst en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken. Det er åtte år siden sist det ble gjort en tilsvarende gjennomgang, og en stortingsmelding er en god mulighet til å få en slik helhetlig gjennomgang. Virke og Apotekforeningen har også fått gjennomslag for at å gjennomgå pris- og avansereguleringen. Dette behovet ble påpekt av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i fjor - etter påtrykk fra Virke og Apotekforeningen - og departementet har satt i gang arbeidet.